Utbildning

Kursplan för Materialtillverkning I

Materials and Manufacturing Processes I

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB261
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Kemi A1F, Teknik A1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), 3, 4, 5.
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2014-06-09
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 31, 2014
 • Behörighet: Materialkemi, 10 hp, samt genomgångna Material i tekniska system I, 10 hp, och Ytors fysik och kemi, 5 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • redogöra för hur råmaterial för vanliga industriprodukter framställs.
 • förklara principerna för framställning av olika material (metaller, legeringar, keramer, polymerer, papper) i bulkform
 • avgöra hur materialens egenskaper påverkar val av olika fogningsmetoder inom och mellan olika materialtyper
 • föreslå och argumentera för olika formningsmetoder beroende på materialtyp
 • för givet material bedöma vad som är en lämplig metod för framställning, formning och fogning för små- respektive storskalig produktion
 • bedöma ekonomiska, etiska och miljöaspekter vid val av metod

Innehåll

Kursen ger en översikt över olika metoder för industriell materialframställning, samt av metoder för formning och fogning av material. Framställningsmetod i relation till materialens bindningstyp och mikrostruktur diskuteras.
Fördjupade grupparbeten och seminarier belyser och jämför olika tekniska och kemiska aspekter. Inblick i svensk industri inom olika branscher.

Undervisning

Gästföreläsningar och seminarier, projektarbete, studiebesök och föreläsningar.

Examination

Skriftlig tentamen (3 hp). Skriftliga och muntliga redovisningar och aktivt deltagande i seminarier (2 hp). Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av de olika momenten.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.