Kursplan för Materialtillverkning I

Materials and Manufacturing Processes I

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB261
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Kemi A1F, Teknik A1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-08-30
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 24, 2019
 • Behörighet: Materialkemi, 10 hp, samt genomgångna Material i tekniska system I, 10 hp, och Ytors fysik och kemi, 5 hp. Engelska 6.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • redogöra för hur råmaterial för vanliga industriprodukter framställs.
 • förklara principerna för framställning av olika material (metaller, legeringar, keramer, polymerer, papper) i bulkform
 • avgöra hur materialens egenskaper påverkar val av olika fogningsmetoder inom och mellan olika materialtyper
 • föreslå och argumentera för olika formningsmetoder beroende på materialtyp
 • för givet material bedöma vad som är en lämplig metod för framställning, formning och fogning för små- respektive storskalig produktion
 • bedöma ekonomiska, etiska och miljöaspekter vid val av metod

Innehåll

Kursen ger en översikt över olika metoder för industriell materialframställning, samt av metoder för formning och fogning av material. Framställningsmetod i relation till materialens bindningstyp och mikrostruktur diskuteras.
Fördjupade grupparbeten och seminarier belyser och jämför olika tekniska och kemiska aspekter. Inblick i svensk industri inom olika branscher.

Undervisning

Gästföreläsningar och seminarier. Obligatorisk närvaro gäller på schemalagda moment.

Examination

Skriftlig tentamen (4 hp), aktivt deltagande i seminarier (1 hp). Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av de olika momenten.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.