Utbildning

Kursplan för Materialtillverkning II

Materials and Manufacturing Processes II

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB262
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Kemi A1F, Teknik A1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), 3, 4, 5
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2014-06-09
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 31, 2014
 • Behörighet: Materialtillverkning I, 5 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • förklara principerna för olika metoder för framställning av material från fastfas, lösning, smältor, och gasfas
 • förklara och jämföra metoder att framställa olika typer av porösa material
 • förklara och jämföra metoder att framställa nanostrukturerade material
 • beskriva olika metoders styrkor och begränsningar
 • ge exempel på tekniska tillämpningar av material framställda med olika metoder

Innehåll

Kemisk syntes av oorganiska och hybridmaterial: fastfasreaktioner, materialframställning från lösningar, smältor samt gasfas. Generella principer och förutsättningar diskuteras för varje metod med konkreta exempel på tekniskt viktiga material. Speciellt behandlas oorganiska polymerer, porösa material och nanostrukturerade material.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer och seminarier. Studiebesök och gästföreläsningar.

Examination

Skriftliga och muntliga redovisningar och aktivt deltagande i seminarier (3 hp) samt laborationer och studiebesök (2 hp). Slutbetyget är en sammanvägning av resultatet av de olika momenten.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2014

 • Schubert, U.; Hüsing, Nicola Synthesis of inorganic materials

  3rd completely rev. and enl. ed.: Weinheim, Germany: Wiley-VCH, c2012

  Se bibliotekets söktjänst