Utbildning

Kursplan för Avancerad materialsyntes

Advanced Materials Synthesis

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB265
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Kemi A1F, Teknik A1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 34, 2010
 • Behörighet: Fasta tillståndets kemi, 5 hp, Materialkemi, 10 hp, Materialtillverkning II, 5 hp, samt Materialanalys, 10 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:


 • redogöra för olika syntesprincipers möjligheter och begränsningar

 • argumentera för valet av lösning till ett visst syntesproblem med hänsyn till randvillkor

 • redogöra för olika ugnskonstruktioner inkl. temperaturmätningsprinciper

 • kritiskt läsa och analysera vetenskapliga artiklar inom materialkemiområdet

 • planera för praktiskt utförande av anvisat syntesprojekt och utföra det under begränsad handledning

 • i tal och skrift redovisa det egna syntesarbetet inklusive karakteriseringsaspekter och riskanalys

 • kritiskt bedöma och diskutera andras förslag och arbeten vid seminarier och redovisningar

Innehåll

Planering och genomförande av syntesuppdrag att redovisas i projektform. Ugnsteknik och temperaturmätning. Rietveldanalys av pulverdiffraktogram.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, självplanerade laborationer (projekt).

Examination

Obligatoria: Seminarier (2 hp); Utförande av och muntlig och skriftlig redogörelse för projekten med intern opposition (3 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2010

 • Schubert, U.; Hüsing, Nicola Synthesis of inorganic materials

  2., rev. and updated ed.: Weinheim: Wiley-VCH, cop. 2005

  Se bibliotekets söktjänst

Kompendiematerial. Kompletterande projektstyrd litteratur.