Utbildning

Kursplan för Kemisk energilagring

Chemical Energy Storage

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB269
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Kemi A1N, Energiteknik A1N, Teknik A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), 3, 4, 5
 • Inrättad: 2011-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-02-27
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 31, 2018
 • Behörighet: 120 hp kemi och fysik, varav minst 20 hp kemi inklusive Materialkemi, 10 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Kursens syfte är att beskriva betydelsen av kemisk energilagring och funktionen hos system för elektrokemisk energiomvandling.
Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • analysera och värdera energilagring på kort och lång sikt samt energilagringens plats i energisystemet i stort,
 • förklara och jämföra funktionen hos batterier, bränsleceller och superkondensatorer,
 • beskriva och förklara ett antal vanliga kemiska processer för batterier och superkondensatorer,
 • diskutera och motivera materialval för litiumbatterier beroende av behovet av effekt- eller energilagring samt dess miljökonsekvenser,
 • redogöra för olika bränslen för de viktigaste bränslecellerna samt olika former av vätgasproduktion och vätgaslagring.

Innehåll

Grundläggande begrepp om energilagring, kemisk energilagring och elektrokemisk energilagring. Metoder för att använda kemiskt lagrad energi. Metoder för omvandling mellan elektrisk och kemisk energi. Material för elektrokemiska energiomvandlingssystem.

Undervisning

Föreläsningar, sfördjupningsuppgifter i seminarieform, laboration.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut motsvarande 3 hp, seminarier och laborationskurs, 2 hp.
För godkänt slutbetyg krävs att alla delmoment bedömts godkända. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet samt seminarierna och laborationen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 31, 2018

Forskningsartiklar utdelas under kursens gång.