Utbildning

Kursplan för Kemisk termodynamik

Chemical Thermodynamics

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB300
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Kemi G1F, Teknik G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2003-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2014-02-28
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2014
 • Behörighet: 10 hp matematik, genomgången Flervariabelanalys samt Kemiska principer I/Grundläggande kemi, 10 hp, eller Grundläggande materialkemi, 5 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • resonera kring konsekvenserna av de termodynamiska huvudsatserna samt sambandet mellan intermolekylära växelverkningar och tillståndsändringar
 • beräkna ändringen i termodynamiska storheter för olika typer av tillståndsändringar, både inom en fas och vid fasövergångar
 • genomföra termodynamiska beräkningar på olika typer av blandningar samt reaktions- och fasjämvikter samt tolka resultatet
 • använda statistiska överväganden på molekylär nivå för att beräkna termodynamiska storheter ur spektroskopiska data samt resonera kring molekylära egenskaper för att tolka resultaten
 • dokumentera laborativt arbete i laborationsjournal, planera och utföra laboratoriearbete på ett korrekt sätt, samt redovisa resultatet i en rapport
 • exemplifiera hur kursinnehållet har betydelse för människa och miljö

Innehåll

Termodynamikens huvudsatser; entalpi, entropi, inre energi, fri energi, kemisk potential, fasjämvikter; blandningar, lösningar, kolligativa egenskaper och kemisk reaktionsjämvikt; Boltzmanns fördelningslag, ensembler och tillståndssummor; laboratoriemetodik. Numeriska beräkningar av termodynamiska egenskaper.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Skriftliga prov vid kursens slut (3 hp). Laborationer (2 hp). För godkänt betyg krävs att alla delmoment bedömts godkända. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2014

 • Atkins, P. W.; De Paula, Julio Atkins' physical chemistry

  9. ed.: Oxford: Oxford University Press, 2010

  Använd alltid senaste upplagan

  Se bibliotekets söktjänst