Utbildning

Kursplan för Kvantmekanik och kemisk bindning I

Quantum Mechanics and Chemical Bonding I

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB501
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Kemi G1F, Teknik G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), 3, 4, 5
 • Inrättad: 2008-05-13
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-04-27
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 34, 2012
 • Behörighet: Genomgångna Linjär algebra, En- och flervariabelanalys, Grundläggande mekanik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • redogöra för kvantmekanikens grundläggande principer och begrepp.
 • lösa Schrödingerekvationen för modellsystem av betydelse inom molekylfysik och kemi.
 • beskriva kemisk bindning kvantmekaniskt med hjälp av molekylorbitalteori.
 • ge exempel på kvantmekaniska tillämpningar inom teknik och samhälle.

Innehåll

Kvantmekaniken relevans inom kemin. Kvantmekanikens formalism. Våg-partikeldualism. Schrödingerekvationen, vågfunktioner och sannolikhetstolkningen. Heisenbergs osäkerhetsrelation. Partikel i låda. Molekylvibrationer och den harmoniska oscillatorn. Rörelsemängdsmoment och spinn. Väteatomen. Atomorbitaler. Det periodiska systemet. Störningsteori och variationsmetoden. Atomära egenskaper. Hartree-Fock-metoden. Spinn-bankoppling. Termsymboler. Hunds regler. Born-Oppenheimer-approximationen. Molekylorbitaler. Diatomära molekyler. Kvantmekanikens tillämpning i näringsliv och samhälle.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Skriftligt prov anordnas vid slutet av kursen och/eller under kursens gång och motsvarar 4 hp. Laborationerna motsvarar 1 hp.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 34, 2012

Atkins, P.W; DePaula, Julio: Physical Chemistry.