Utbildning

Kursplan för Kvantmekanik och kemisk bindning II

Quantum Mechanics and Chemical Bonding II

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB502
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Kemi G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), 3, 4, 5
 • Inrättad: 2009-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2014-04-24
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 40, 2014
 • Behörighet: Genomgången Kvantmekanik och kemisk bindning I, 5 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs skall den studerande kunna

 • beskriva kemisk bindning i fleratomära molekyler utifrån molekylorbitalbegreppet
 • beskriva grunderna för växelverkan mellan elektromagnetisk strålning och materia
 • redogöra för de vanligaste spektroskopiska metoderna och använda dessa för att lösa tekniska och vetenskapliga problem
 • redogöra för tillämpningar inom teknik och samhälle

Innehåll

Molekylorbitaler, bindande och antibindande orbitaler. Pi-elektronteori. Valensbindningsmodellen. Orienterande om beräkningskemi. Spektroskopisk mätmetodik. Absorption och emission av strålning. Raman-teknik. Rotations- och vibrationsspektroskopi, elektroniska övergångar . Fluorescens och fosforescens. Laser. Magnetisk resonans. Tillämpning i näringsliv och samhälle.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, projekt och laborationer.

Examination

Prov anordnas under kursens gång och/eller i slutet av kursen. Skriftligt prov motsvarar 4 hp. Laborationerna och projekt motsvarar 1 hp. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 40, 2014

Atkins, P.W; DePaula, Julio: Atkins' Physical Chemistry