Utbildning

Kursplan för Projektarbete i kemiteknik

Project in Chemical Engineering

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB710
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Teknik A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2014-03-11
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2014
 • Behörighet: Kunskaper motsvarande 120 hp inom civilingenjörsprogrammet i kemiteknik. För antagning krävs av examinator godkänd projektplan.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Projektarbetet tränar studenten i att självständigt, eller tillsammans med en eller flera andra studenter, planera, genomföra och redovisa ett forsknings- eller utvecklingsarbete. Syftet är också att studenten ska använda, fördjupa och bredda sina kunskaper från tidigare kurser inom kemiteknik.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • självständigt identifiera, formulera och lösa problem på ett vetenskapligt sätt samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar.
 • söka och tillgodogöra sig kunskaper som behövs för att genomföra projekt.
 • visa fördjupad kunskap inom projektets ämnesområde.
 • tillämpa sina kunskaper för att nå ett uppsatt mål.
 • sammanställa och rapportera resultatet av sitt arbete skriftligt och muntligt.

Innehåll

Genomförande av ett självständigt arbete, individuellt eller i samarbete med en eller flera andra studenter. Projekt som utförs i samarbete mellan studenter på olika högskolor och/eller mellan studenter med olika akademisk bakgrund uppmuntras. Arbetsuppgift väljs i samråd med handledare, ämnesgranskare och examinator. Arbetet utförs under ledning av handledare i nära anslutning till pågående forsknings- eller utvecklingsprojekt vid universitetsinstitution, företag, myndighet, förening eller organisation.

Undervisning

Individuell handledning

Examination

Godkänd muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete.

Övriga föreskrifter

Ansökan till kursen ska lämnas till examinator på särskild blankett. Innan start av kurs ska förslag på arbetsplats, handledare och ämnesgranskare godkännas av examinator. Kursen får genomföras under valfri tidsperiod under året.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2014

Litteraturen bestäms individuellt efter projektets innehåll