Utbildning

Kursplan för Processteknisk modellering

Technology of Process Modelling

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1KB759
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Kemi A1N, Teknik A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), 3, 4, 5
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2015-04-22
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2015
 • Behörighet: 120 hp inklusive 60 hp kemi med Kemisk apparatteknik. Beräkningsvetenskap I, 5 hp, och Beräkningsvetenskap II, 5 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för kemi - Ångström

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • redogöra för och jämföra de grundläggandeegenskaperna hos olika typer av reaktorer och olika driftssätt, samt med hjälp av lämpliga beräkningar bestämma specifikationer för att uppfylla givna processkrav i enklare system.
 • analysera och beräkna materialbalansen på icke-reaktiva samt reaktiva en- och flerreaktorssytem.
 • förklara de mekanismer på molekylär nivå som är avgörande för viktiga separationsprocesser.
 • definiera och utveckla matematiska modeller för att planera och optimera industriella kemiska och bioteknologiska separationsprocesser , med användning av relevanta matematiska verktyg.
 • redogöra för totalprocessen i en storskalig industriell verksamhet med relevans till tillverkning och rening av läkemedel/biomolekyler i termer av produktivitet.

Innehåll

Kemiska och bioteknologiska reaktioner och adsorption från termodynamisk, kinetisk och molekylär synpunkt. Reaktorer, Steady-state-drift. Materialbalans. En- och flerreaktorsystem. Frihetsgradsanalys. Reaktionshastighet. Omsättning. Ingenjörsmässiga separationsmetoder i pilot- och industriskala. Formulering och användning av matematiska modeller: empiriska modeller, strikt mekanismbaserade analytiska modeller samt stokastiska modeller. Användning av matematiska modellerings- och beräkningsprogram. Modellering av homogenfassystem. Introduktion till modellering av tvåfassystem. Faktorer som påverkar produktivitet, utbyte och kostnad

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier, lektioneroch laborationer . I kursen ingår även muntlig och skriftlig redovisning av en processuppgift.

Examination

Skriftligt prov anordnas i slutet av kursen (3 hp). Laborationer och inlämningsuppgifter (2 hp). Processuppgift (2,5 hp). Slutbetyget baseras på en sammanvängning av de ingående momenten.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.