Utbildning

Kursplan för Forskningspraktik

Research Training

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MB803
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Bioinformatik A1F, Molekylär bioteknik A1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2010-05-11
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 26, 2010
 • Behörighet: Kandidatexamen och 1MB800 Molekylär bioteknik- startkurs eller 1MB700 Bioinformatik- startkurs.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:


 • Noggrant och systematiskt planera, genomföra och dokumentera experimentellt arbete i ett forsknings- eller utvecklingsprojekt

 • Självständigt söka, värdera och sammanställa relevant teoretisk information som krävs i praktikarbetet

 • På engelska korrekt sammanfatta och formulera egna slutsatser av det genomförda projektet i en skriftlig rapport

 • Hantera text och presentera data (tabeller och figurer) samt referenser enligt givna instruktioner

 • Reflektera över det egna lärandet och behovet av ytterligare kunskapsinhämtning

Innehåll

Studenten väljer i samråd med kursens koordinator en handledare och en plats för sin praktik. Handledaren informerar studenten om forsknings- och utvecklingsprojektens mål och metoder vid institutionen/myndigheten/företaget. Studenten får möjligheter att under handledning praktiskt få delta i arbetet vid arbetsplatsen.
Studenten deltar i interna föreläsnings- och seminarieserier och möten där ämnen relevanta för praktiken diskuteras. Studenten ansvarar själv för att den teoretiska bakgrunden till praktiken erhålls. Lämplig litteratur för teoriuppgiften väljs av handledare i samråd med studenten.

Undervisning

Individuell handledning på praktikplatsen och av koordinator på kursansvarig institution.

Examination

Det praktiska arbetet redovisas muntligt vid platsen där arbetet utförts. Det praktiska arbetet skall även redovisas i skriftlig form enligt anvisningar. För godkänt betyg på kursen fodras godkänd examination på teoriuppgiften och skriftlig sammanställning.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 13, 2013

Fastställs individuellt efter samråd med studenten.