Kursplan för Livets tidiga utveckling och uppblomstring

Origin and Early Evolution of Life

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1PA002
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Biologi A1N, Geovetenskap A1N

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2017-05-09
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2017
 • Behörighet: 120 hp med 90 hp geovetenskap eller biologi. Paleobiologins grunder 15 hp rekommenderas.
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för nyckelhändelser i livets utveckling på jorden, de biologiska och geologiska förutsättningarna för livets uppkomst samt den biologiska och geologiska utvecklingen i prekambrium och den kambriska explosionen
 • beskriva de viktigaste mikrofossilgrupperna, deras släktskap, ekologi och biokronologi
 • beskriva och utvärdera viktiga fossila faunor med avseende på den prekambriska-kambriska övergången samt deras utbredning i tid och rum kopplat till geokemiska och tektoniska händelser
 • värdera och jämföra olika teorier kring den tidiga utvecklingen av viktiga evertebratfyla
 • identifiera olika tekniker för att åldersbestämma biologiska och geologiska händelser under prekambrium och kambrium
 • insamla och värdera geologiska och paleontologiska data i fält

Innehåll

Teorier kring livets uppkomst, klimatförändringar och astrobiologi. Prokaryoternas och eukaryoternas uppkomst och diversifiering. Viktiga protistgruppers paleobiologi, ekologi och utveckling över tid. Tillämpningar inom stratigrafi. Övergången mellan prekambrium och kambrium. Metazoernas ursprung och utveckling. Praktiska studiemetoder och bestämningar, samt mikroskopering.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer, seminarier och fältkurs.

Examination

Skriftlig tentamen (10 hp). Dessutom fordras att laborationer, seminarier och fältkurs bedömts godkänt (5 hp).

Övriga föreskrifter

Fältkursen är förenad med rese- och boendekostnader för studenten.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2017

 • Schopf, J. William Cradle of life : the discovery of earth's earliest fossils

  Princeton, N.J.: Princeton University Press, c1999

  Se bibliotekets söktjänst

 • Armstrong, Howard; Brasier, M. D. Microfossils

  2nd ed.: Malden, Mass.: Blackwell Pub., 2005

  Se bibliotekets söktjänst

 • Invertebrate Palaeontology and Evolution

  1998

  Se bibliotekets söktjänst

 • Cockell, Charles. An introduction to the earth-life system

  Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

 • Erwin, Douglas; Valentine, James The Cambrian explosion: The construction of animal diversity

  Roberts and Company Publishers, 2013

  ISBN-10: 1936221039 ISBN-13: 978-1936221035

 • Margulis, Lynn; Matthews, Clifford N.; Haselton, Aaron Environmental evolution : effects of the origin and evolution of life on planet Earth

  2nd ed.: Cambridge, Mass.: MIT, 2000

  Se bibliotekets söktjänst