Kursplan för Funktionella material I

Functional Materials I

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE021
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Teknik A1N, Fysik A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-04-18
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2012
 • Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap. Fasta tillståndets fysik I ska vara genomgången.
 • Ansvarig institution: Institutionen för teknikvetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • göra kvalitativa analyser av olika material utifrån deras magnetiska egenskaper samt förstå samband mellan magnetiska egenskaper och utbytesväxelverkan, magnetisk anisotropi och materialdefekter,
 • redogöra för olika typer av magnetiska material-, temperatur- och storleksberoende fenomen,
 • redogöra för användningsområden av magnetiska material,
 • bedöma betydelse, möjligheter och begränsningar av magnetiska material i olika tekniska tillämpningar.

Innehåll

Ferro- och ferrimagnetiska material. Magnetisk utbytesväxelverkan och magnetisk anisotropi. Magnetiska domäner och domänväggar. Material-, temperatur- och storleksberoende fenomen beskrivs från bulk till nanometerstorlek. Tillämpningsnära kunskaper om t.ex. mjuk- och hårdmagnetiska material, magnetisk informationslagring, magnetoresistans i tunnfilmsstrukturer, sensorer och minneselement i datorer.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, mindre projekt i grupp, laboration och räkneövningar.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut (4 hp) samt godkänd laboration och projektuppgift (1 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2012

 • Cullity, B. D.; Graham, C. D. Introduction to magnetic materials

  2nd ed.: Hoboken, N.J.: Wiley, cop. 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk