Kursplan för Tribomaterial

Tribological Materials

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE022
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Teknik A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 35, 2010
 • Behörighet: 120 hp inklusive Material i tekniska system I
 • Ansvarig institution: Institutionen för teknikvetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:


 • redogöra för tribologins betydelse inom olika samhällssektorer

 • analysera industriella tribologiska problem

 • föreslå lösningar baserade på förändrad design, bättre materialval, användning av tribologiska ytskikt, eller förbättrad smörjning.

Innehåll

Tribologi är namnet på den moderna vetenskapen om rörliga ytor i kontakt, och behandlar med andra ord friktion, smörjning och nötning. Kursen sammanväver kunskaper inom fysik, kemi, metallurgi och mekanik för att de ska kunna tillämpas inom områdena mekanisk kontakt, friktionsmekanismer, smörjningens mekanismer, smörjmedels funktion och sammansättning, nötning vid glidande och rullande kontakt, abrasion och erosion. Vidare specialbehandlas metallers, keramers, polymermaterials och ytskikts tribologiska egenskaper.


De generiska kunskaperna tillämpas och exemplifieras i en rad tekniska tillämpningar, såsom motorfordon med alla sina rörliga delar, svarvverktyg, sågar och borrar, pressverktyg, glidlager och kullager, proteser och implantat.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, rapportuppgifter och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut (4 hp). Godkända laborationer och uppgifter (1 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2016

Jacobson, S. och Hogmark, S., "Tribologi – Friktion, Smörjning och Nötning"

"Eget förlag”, förmedlas direkt på föreläsningarna