Kursplan för Funktionella material II

Functional Materials II

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE023
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Teknik A1N, Fysik A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-05-03
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2013
 • Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap, inkl. Fasta tillståndets fysik I
 • Ansvarig institution: Institutionen för teknikvetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs skall studenterna kunna:

 • förklara den klassiska teorin för hur ljus propagerar i en fast kropp
 • göra kvalitativa analyser av olika material utifrån deras elektroniska och optiska egenskaper samt förstå samband mellan elektronstruktur, storlek och optiska egenskaper
 • redogöra för olika typer av elektroniska och optiska processer i isolatorer, metaller och halvledare, samt frekvens- och storleksberoende egenskaper
 • redogöra för olika tillämpningar av optiska material och fotoaktiva nanostrukturer
 • bedöma betydelse, möjligheter och begränsningar för att funktionalisera material med specifika elektroniska och optiska egenskaper.

Innehåll

Bandstruktur och optiska egenskaper i olika typer av material klassificerade utifrån deras elektroniska struktur: isolatorer, halvledare och metaller. Bandstrukturmodeller och tillståndstäthet. Optiska processer och excitoner i material. Fresnelformalism som beskriver ljusets växelverkan med materia. Oscillatormodeller. Tunnfilmsoptik med interferenseffekter i tunna ytskikt. Nano-optik. Kunskaper om funktionella optiska material i tillämpningar såsom absorbatorytor i termiska solfångare, solceller för elgenerering, kemisk katalys och värmereflekterande ytskikt i smarta fönster.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar, laborationer och räkneövningar.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut motsvarande 4 hp och godkända laborationer 1 hp.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2013

 • Fox, Mark Optical properties of solids

  2nd ed.: Oxford: Oxford University Press, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Utdelat material

  Institutionen för teknikvetenskaper,

  Obligatorisk