Kursplan för Material i energisystem I

Materials in Energy Systems I

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE024
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1N, Fysik A1N, Kemi A1N

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 35, 2010
 • Behörighet: 120 hp inklusive Material i tekniska system I
 • Ansvarig institution: Institutionen för teknikvetenskaper

Mål

Efter genomgången kurs skall kursdeltagarna kunna:


 • analysera och göra materialval utifrån ett systemtänkande

 • redogöra för specifika förutsättningar för materialval inom olika grenar av energisektorn

 • redogöra för kända materialproblemområden och deras lösningar inom olika branscher av energisektorn

 • utföra materialval i aspekter av underhåll, miljö, hälsa och slutförvar.

Innehåll

Materiallösningar inom olika energirelaterade industrisegment, t.ex. vattenkraft, kärnkraft, vindkraft, förbränningssystem, bränsleceller, batterier, energieffektivisering och energiöverföringar. Underhållsaspekter, miljö- och hälsoeffekter och slutförvar diskuteras.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Godkända seminarier (1 hp) och skriftlig tentamen (4 hp).

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.