Kursplan för Hållfasthetsanalys med finita element

Solid Mechanics Analysis with Finite Elements

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE026
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Teknik A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2010-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2016-04-18
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 26, 2016
 • Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap, inklusive Beräkningsvetenskap I. Hållfasthetslära ska vara genomgången.
 • Ansvarig institution: Institutionen för teknikvetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • modellera hållfasthetsproblem med finita element (FE) genom användning av befintlig programvara,
 • genomföra hållfasthetsberäkningar med hjälp av FE-metoden,
 • bestämma storheter av intresse: spänningar, förskjutningar och töjningar,
 • visualisera och tolka beräkningsresultat.

Innehåll

Grundläggande begrepp i FE-metoden. En- och tvådimensionella finita element. Isoparametriska element. Stark och svag formulering av en- och tvådimensionella problem. Approximation av lösningsansatser och viktfunktioner. Gaussintegration. FE-modellering av ett antal hållfasthetsproblem med befintlig programvara. Hållfasthetsanalys av dessa problem med FE. Skriftlig rapportering av genomförd analys.

Undervisning

Föreläsningar och handledning. Beräkningar genomförs med befintlig programvara.

Examination

Skriftlig rapport om genomförd analys.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2016

Kompendium