Kursplan för Funktionella material III

Functional Materials III

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE069
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Teknik A1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2017-04-19
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 26, 2017
 • Behörighet: 130 hp inom teknik/naturvetenskap, inklusive Funktionella material I eller Fasta tillståndets fysik II.
 • Ansvarig institution: Institutionen för teknikvetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • modellera, analysera och göra kvalitativa analyser av olika material utifrån deras elektriska, dielektriska och magnetiska egenskaper,
 • redogöra för typiska materialegenskaper och dessas funktion i elektriska, dielektriska och magnetiska tillämpningar,
 • diskutera och beskriva tillämpningar av funktionaliserade metalliska, dielektriska,  och/eller magnetiska material.

Innehåll

Kursen ger en djupare förståelse av funktionella material såsom dielektriska, ferroelektriska, multiferroiska och magnetoelektriska material. Teoretiska och experimentella metoder för att analysera materialegenskaper tas upp och materialens funktion illustreras genom tillämpningsnära exempel från forskningsfronten och industrin. En del av kursen består av ett fördjupande projektarbete inom något av delområdena.

Undervisning

Föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier och projekthandledning.

Examination

Muntlig tentamen (2 hp) samt skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete (3 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2017

 • Chung, Deborah D. L. Functional materials : electrical, dielectric, electromagnetic, optical and magnetic applications : (with companion solution manual)

  Singapore: World Scientific, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk