Kursplan för Material i energisystem II

Materials in Energy Systems II

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE071
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F, Fysik A1F, Kemi A1F

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2011-03-07
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2011
 • Behörighet: 120 hp inom teknik/naturvetenskap samt Material i tekniska system och Material i energisystem I.
 • Ansvarig institution: Institutionen för teknikvetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna


 • identifiera och värdera ett behov av materialutveckling inom ett specifikt energisystem,

 • analysera och beskriva de systemspecifika randvillkor som begränsar möjligheterna för materialval,

 • motivera en befintlig lösning samt föreslå alternativa lösningar och värdera dessa i relation till den befintliga lösningen,

 • beskriva och riskbedöma konsekvenser av olika lösningar i tillämpliga aspekter av underhåll, miljö, hälsa och slutförvar.

Innehåll

Studenterna tränas att i grupp använda förvärvade kunskaper inom materialvetenskap och materialvalsmetodik för att studera materialtekniska lösningar inom ett utvalt energisystem.

Undervisning

Kursen genomförs i självständiga och oberoende grupper om 2-3 studenter tilldelade var sitt energisystem. Arbetet stöds av metodföreläsningar och gruppspecifika seminarier.

Examination

Aktivt deltagande i seminarier och slutpresentation (3 hp) samt skriftlig rapport (2 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 28, 2011

Tillhandahålls under kursens gång.