Utbildning

Kursplan för Introduktion till materialvetenskap

Introduction to Materials Engineering

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE610
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Teknik G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-03-19
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2017-04-12
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 26, 2017
 • Behörighet: Fy B, Ke A, Ma E (områdesbehörighet 9)
 • Ansvarig institution: Institutionen för teknikvetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva olika materialtyper (metalliska, polymera och keramiska material, samt kompositer och halvledarmaterial) och redogöra för karakteristiska egenskaper hos dessa,
 • redogöra för samband mellan uppbyggnaden av olika material och deras mekaniska egenskaper,
 • använda sig av såväl svensk som engelsk grundläggande terminologi av relevans för ovanstående,
 • redogöra för några viktiga historiska materialtekniska och materialvetenskapliga landvinningar,
 • beskriva några teknikområden som programmet ger särskild kompetens inom (såsom ytteknik och tunnfilmsteknik, samt avancerad mikrosystemteknik),
 • redogöra för hur forskning och utveckling inom materialvetenskap ligger till grund för verksamheten hos relevanta företag verksamma i Sverige,
 • använda de datorsystem som krävs på de inledande kurserna inom programmet samt tillämpa de regler som gäller för att använda universitetets IT-system.

Innehåll

Grundläggande begrepp, forskning och utveckling, samt industriell verksamhet inom materialvetenskap och materialteknik. Inbjudna föreläsare, både från företag och universitetet, presenterar aktuella tillämpnings- och forskningsområden. Studiebesök vid företag och/eller vid forskningsavdelningar vid Ångströmlaboratoriet. Information om framtida kurser och deras koppling till programmets mål. Introduktion till informationssökning vid biblioteket. Universitetets datorsystem och nätverk samt etiska regler för användning av dessa. Kursvärderingssystemet som nyttjas inom programmet.

Undervisning

Föreläsningar, studiebesök, datorövningar, laboration och mindre grupparbete.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut samt godkända rapporter (4 hp). Redovisning av uppgifter i datoranvändning (1 hp). Aktiv närvaro i studiebesök, laboration och grupparbete.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2017

 • Callister, William D.; Rethwisch, David G. Materials science and engineering : SI version

  9. ed.: New York: John Wiley, cop. 2015

  Se bibliotekets söktjänst

Även tidigare upplagor fungerar bra.