Kursplan för Hållfasthetslära

Solid Mechanics

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE635
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik G1F

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2008-03-18
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2016-04-18
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2016
 • Behörighet: 30 hp inom teknik/naturvetenskap. Mekanik I och Envariabelanalys ska vara genomgångna
 • Ansvarig institution: Institutionen för teknikvetenskaper

Mål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna

 • identifiera olika bärverks syfte och funktion,
 • analysera stänger, axlar, balkar, enkla fackverk, tunnväggiga tryckkärl och cirkulära skivor med avseende på inre krafter, spänningar och deformationer,
 • beräkna snittstorheter och deformationer i stänger, balkar och fackverk med hjälp av Castiglianos satser och satsen om potentiella energins minimum,
 • dimensionera bärverk mot fenomen som plasticering, brott, materialutmattning och elastisk instabilitet.

Innehåll

Drag- och tryckbelastade stänger. Materialprovning. Elastiska, plastiska och viskoelastiska material. Enkla fackverk. Vridning av cirkulär axel. Plan böjning av balkar. Allmän spännings- och deformationsanalys. Cirkulära skivor och tjockväggiga rör. Egenspänningar. Flythypoteser. Linjär brottmekanik. Materialutmattning. Elastisk instabilitet hos slanka balkar. Dimensioneringsvillkor. Energibetraktelse: Castiglianos satser och satsen om potentiella energins minimum.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut (9 hp). Laborationer (1 hp)

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2016

 • Larsson, Per-Lennart; Lundell, Ragnar Exempelsamling i hållfasthetslära

  [5. uppl.]: Stockholm: Hållfasthetslära, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lundh, Hans Grundläggande hållfasthetslära

  [3., omarb. utg.]: Stockholm: Institutionen för hållfasthetslära, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sundström, B. (red.) Handbok och formelsamling i Hållfasthetslära

  KTH:

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk