Utbildning

Kursplan för Självständigt arbete i teknisk fysik

Independent Project in Engineering Physics

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE664
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Teknik G2E
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2009-08-24
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 01, 2010
 • Behörighet: 120 hp godkända inom civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för teknikvetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:


 • förvärva, tillämpa och redovisa fördjupade och breddade kunskaper inom teknikområden av relevans för tekniska fysiker,

 • självständigt identifiera, formulera och genomföra uppgifter inom givna tidsramar,

 • sammanställa, använda samt kritiskt tolka information från relevanta teknikområden,

 • redovisa sina resultat för olika målgrupper både i vetenskaplig och populärvetenskaplig form,

 • ge konstruktiv kritik till andras muntliga och skriftliga presentationer,

 • skriftligt och muntligt presentera ett projekt på ett pedagogiskt sätt.

Innehåll

Studenten ska särskilt öva färdigheter i att planera projekt och genomföra projekt på utsatt tid.
En teoretisk del omfattar föreläsningar, gruppövningar och seminarier om projektarbeten i yrkeslivet, rapportskrivning och träning i kritisk granskning av andras arbeten.
Det självständiga arbetet görs som projekt normalt bestående av högst 4 personer. En avsikt är att träna hur projekt planeras och genomförs i yrkeslivet. Projektet ska integrera, fördjupa och utveckla
studentens färdigheter inom något område som tidigare behandlats i utbildningsprogrammet. Det innebär bland annat krav på teknisk relevans och att arbetet ska kunna sättas in i ett tekniskt sammanhang. Projektarbetet skall företrädesvis medföra kontakter inom näringsliv men även akademisk forskningsanknytning kan godtas.
Studenten själv väljer ämnesområde bland de projekt som erbjuds. Alternativt kan studenten själv söka fram ett lämpligt projekt (motsvarande traditionella examensarbeten på kandidatnivå) i näringslivet, där det ofta blir ett individuellt projekt.

Särskild vikt läggs vid träning i att kunna rapportera skriftligt genom att självständigt författa en hel eller del av en projektrapport som ska vara läsvärd för en relevant läsekrets. Arbetet redovisas både muntligt och skriftligt och studenten ska opponera på minst ett annat självständigt arbete.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, grupphandledning och seminarier. Deltagande i seminarier och gruppövningar är obligatorisk. Största delen av kursen är projektarbete.

Examination

Examination sker i form av en vetenskapligt formulerad rapport. Rapporten kan vara självständigt författad omfattande hela arbetet eller en tydligt identifierbar del av en gemensam rapport. Rapporten ska ha en sammanfattning på svenska eller engelska som kan vara populärvetenskaplig eller ha formen av en exekutiv sammanfattning.
Studenten ska göra minst en aktiv opponering på annat självständigt arbete.
Vid examinationen fästs särskild vikt vid projektrapport, muntlig presentation och opposition. Därutöver krävs aktiv medverkan av studenterna i seminarier.

Övriga föreskrifter

Anvisningar för kursen självständigt arbete, särskilt utformning av projektplan och rapport, meddelas vid kursstart. Information finns också tillgänglig på kurshemsidan.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 02, 2010

Litteratur fastställs individuellt för varje studerande efter samråd med handledare.