Kursplan för Elektriska framdrivningssystem

Electric Propulsion Systems

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TE692
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Teknik A1F, Förnybar elproduktion A1F

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2012-03-06
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-11-13
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2019
 • Behörighet: 130 hp inom teknik/naturvetenskap, inkl. Elkraftteknik och Kraftelektronik.
 • Ansvarig institution: Institutionen för teknikvetenskaper

Mål

Syftet med denna kurs är att sprida kunskap om olika typer av elfordon och de olika komponenterna i sådana system. Tyngdpunkten i kursen handlar om framdrivningssystem: elmotor och kontroll.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • generera en PWM-signal med hjälp av en enkapseldator
 • använda en enkapseldator för analog samt digital mätning
 • förklara hur ett antal industriella sensorer fungerar
 • använda de digitala kommunikationsprotokollen I2C och SPI
 • modellera termiska förluster i en växelriktare
 • förklara hur en BLDC-motor fungerar
 • använda kraftelektronik för styrning av en BLDC-motor

InnehållEnkapseldatorers uppbyggnad, timers och interrupts. Digital kommunikation (I2C och SPI). Analog till digital konvertering. 
Industriella sensorer (hall-effekt, ultraljud, temperatur). Termiska förluster i halvledare (dioder/IGBT/ MOSFET). Användning av kraftelektronik för motorkontroll. Funktion och styrning av elektriska motorer (DC/BLDC).

Undervisning


Föreläsningar, laborationer och projekthandledning.

Examination


Skriftig tentamen (3 hp), skriftlig rapport (1 hp) samt demonstration av projektuppgifter (1 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2019

Vetenskapliga artiklar och annat material som tillhandahålls av läraren.