Kursplan för Fasta tillståndets fysik I

Solid State Physics I

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TG300
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Fysik G2F, Teknik G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-02-27
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2018
 • Behörighet: 60 hp inom naturvetenskap/teknik. Kvantfysik eller Kvantmekanik och kemisk bindning II samt termodynamik/kemisk termodynamik ska vara genomgången.
 • Ansvarig institution: Institutionen för teknikvetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • förklara de grundläggande begrepp och modeller som används för att beskriva kristallina ämnens uppbyggnad och fysikaliska egenskaper,
 • använda fysikaliska modeller för att utföra beräkningar av kristallina ämnens egenskaper,
 • översiktligt redogöra för något tillämpningsområde av de fenomen som behandlas i kursen,

Innehåll

Exempel på tillämpningar.
Kristallens uppbyggnad: Gitter, kristallstruktur, reciprokt gitter, Brillouinzoner.
Diffraktion: Teori och experimentella metoder.
Gitterdynamik: Fononer, tillståndstäthet, specifik värme, värmeledningsförmåga.
Elektronteori: Frielektronmodell, grundläggande bandteori, metaller, halvledare, elektrisk ledningsförmåga, dopning.

Laborationer: Gittervibrationer och termiska egenskaper, elektronbandstruktur, halvledare.

Undervisning

Föreläsningar, gästföreläsning, lektioner och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen, 4 hp. Muntlig redovisning av laborationer, 1 hp.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2017