Kursplan för Fasta tillståndets fysik II

Solid State Physics II

Kursplan

 • 5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TG310
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Fysik A1N, Teknik A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
 • Inrättad: 2009-03-16
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2014-05-09
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2014
 • Behörighet: 120 hp inklusive Fasta tillståndets fysik I som ska vara genomgången.
 • Ansvarig institution: Institutionen för teknikvetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:
• redogöra för sambanden mellan ett kristallint ämnes elektronstruktur och dess magnetiska, dielektriska och supraledande egenskaper.
• bedöma giltigheten för och använda några standardmodeller för beskrivning av polarisation, magnetisering och supraledning hos i fasta kroppar.

Innehåll

Dielektriska egenskaper: Källor till polarisation i olika frekvensområden, inre fält och depolarisation, mikroskopiska teorier för polarisation.
Paramagnetism och magnetisk ordning: Kvantteori för dia- och paramagnetism, utbytesväxelverkan, magnetisk ordning: ferro-, ferri och antiferromagnetism, magnoner, anisotropi och domänbildning, hårda och mjuka ferromagnetiska material.
Supraledning: Fenomenologisk beskrivning, BCS-teori, supraledningens termodynamik, Londonekvationen, supraledning i tunna filmer, supraledare typ I och II, flödeskvantisering, elektrontunnling, Josephsoneffekt.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut, 4 hp, laborationskurs, 1 hp.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2014