Kursplan för Studieteknik

Study Experience

 • 1 högskolepoäng
 • Kurskod: 1TN000
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-03-19
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-05-14
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 27, 2013
 • Behörighet: Kursen ges endast för studenter inom teknisk-naturvetenskapliga fakultetens utbildningsprogram.
 • Ansvarig institution: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • diskutera studievanor och förhållningssätt till lärande
 • välja och använda utifrån situationen lämplig läs- eller anteckningsteknik.
 • planera sina egna studier
 • använda några viktiga grundpriniciper vid problemlösning
 • diskutera betydelsen av kommunikation och samarbete i de egna studierna.

Innehåll

Lärande på universitetsnivå: motivation, studiemål, studievanor, problemlösning, studiestrategier, studieplanering, studiemiljö, gruppdynamik, kommunikation, stress samt antecknings- och lästekniker.

Undervisning

Obligatoriska föreläsningar och seminarier.

Examination

Aktivt deltagande i seminarier och föreläsningar. Redovisning av seminarieuppgifter.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.