Utbildning

Kursplan för Internetbaserade system

Internet-Based Systems

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2AD329
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: _
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2010-01-14
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 02, 2010
 • Behörighet: Data- och systemvetenskap, 52,5 hp eller motsvarande varav en kurs i databaser samt en kurs i objektorienterad programmering
 • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna redogöra för
• datorkommunikation i allmänhet,
• Internet i synnerhet och främst med avseende på World Wide Webbtjänsten (WWW),
• olika slags klient/server-tjänster i samspel med WWW, t.ex. för åtkomst till databaser
• underliggande tekniker för sociala medier och andra webbapplikationer

Vad gäller färdigheter och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs
• kunna bygga en modern databascentrerad webbapplikation

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna utvärdera och förhålla sig till
• grundläggande metoder för exekvering ”server side” respektive ”client-side”,
• Internets framtida utveckling

Innehåll

Nätverksprogrammering (socket API)
Datorkommunikation (protokoll och protokollstackar, signaler och komponenter)
Nätverkstekniker (LAN, WAN)
Internetworking (grundläggande begrepp, arkitektur, protokoll, IP adressering, vidarebefordran av datagram, framtida IP (IPv6), UDP, TCP, Internet routing)
World Wide Web (WWW), http-protokollet.
Server side executing (särskilt JSP, Servlets)
Client side executing (Javascript, Applet)
Databaskopplingar (särskilt JDBC)
XML, XSL
Säkerhet (Public Key Encryption, Certifikat)

Undervisning

Föreläsningar, Laborationer

Examination

Tentmanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 03, 2010

 • Comer, Douglas; Comer, Douglas. Computer networks and Internets : with Internet applications

  5. ed..: Upper Saddle River, N.J. ;a Harlow: Pearson Education, 2008

  Se bibliotekets söktjänst