Utbildning

Kursplan för Informationssystem C: Objektorienterad programmering II

Information Systems C: Object-Oriented Programming II

Kursplan

  • 7,5 högskolepoäng
  • Kurskod: 2IS023
  • Utbildningsnivå: Grundnivå
  • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Informationssystem G1F
  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
  • Inrättad: 2011-08-25
  • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
  • Gäller från: vecka 35, 2011
  • Behörighet: 52,5 hp informationssystem eller motsvarande inklusive Objektorienterad programmering I, 7,5 hp.
  • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:
• Förklara centrala begrepp inom objektorienterad modellering och design.
• Avancerade objektorienterade programmeringstekniker.
Vad gäller färdighet och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:
• Självständigt utveckla avancerade objektorienterade program.
• Förstå och tillämpa event-driven programmering vid objektorienterad programmering.
• Tillämpa design patterns vid programutveckling.
• Behärska .NET-plattformens centrala delar.
Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs kunna:
• Utvärdera olika programmeringsteknikers lämplighet vid programutveckling.

Innehåll

• Programmeringstekniker som delegater, events, lambdauttryck m.m.
• Nya tekniker inom .NET plattformen, exempelvis LINQ för effektiv utsökning av datamängder.
• Objektorienterad modellering och design, design patterns.
• Strukturerad felhantering i program.
• Fördjupning beträffande generiska datatyper och interfaces.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer och projektarbete.

Examination

Kursen examineras genom laborationer, skriftlig tentamen samt projektarbete.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2015

Versioner av litteraturlistan