Utbildning

Kursplan för Informationssystem: Informationsinfrastruktur

Information Systems: Information Infrastructure

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2IS033
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Informationssystem G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2011-11-24
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2017-10-26
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2018
 • Behörighet: 52,5 hp informationssystem eller motsvarande
 • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Beslut och riktlinjer

Kursen tillhör biområdet databasteknik.

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs
• kunna redogöra för olika definitioner och perspektiv på begreppet informationsinfrastruktur (e-infrastruktur) samt dess betydelse ur ett samhällsperspektiv;
• kunna beskriva olika indelningar av informationsinfrastrukturen t.ex. vertikal och horisontell indelning av informationsinfrastrukturer;
• kunna redogöra för standarders och gateways grundläggande betydelse för uppbyggnaden av informationsinfrastrukturer;
• visa djup förståelse för institutionella objekt och identifierare i samband med informationsinfrastrukturer;
• kunna redogöra för designprinciper för informationsinfrastrukturer.

Vad gäller färdigheter och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs
• visa förmåga att utforma konceptuella modeller i ett informationsinfrastruktursammanhang;
• behärska design av XML-scheman och XML-filer med utgångspunkt från konceptuella modeller;
• behärska design och realisering av gateways baserad på principerna för Software Oriented Architecture.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs
• kunna utvärdera olika designval med avseende på olika delar av e-infrastrukturen;
• kunna analysera och värdera tjänstebegreppet i relation till olika delar av e-infrastrukturen.

Innehåll

Introduktion till begreppen informationsinfrastruktur och e-infrastruktur.
Karakteristiska egenskaper hos informationsinfrastrukturer och olika indelningar av informationsinfrastrukturer.
Betydelsen av standarder och gateways för uppbyggnad och vidareutveckling av e-infrastrukturer.
Designteorier för vidareutveckling och kultivering av informationsinfrastrukturer.
Konceptuell modellering av institutionella objekt och design av identifierare.
Utveckling och design av XML-scheman och XML-filer med utgångspunkt från konceptuella modeller.
Molntjänster.
Design och utveckling av gateways.

Undervisning

Föreläsningar, Lektioner, Seminarier, Laborationer

Examination

Examination sker genom obligatoriska föreläsningar, tentamen och projektuppgift.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.