Utbildning

Kursplan för Informationssystem/Informationsinfrastruktur

Information Systems/Information Infrastructure

Kursplan

  • 7,5 högskolepoäng
  • Kurskod: 2IS033
  • Utbildningsnivå: Grundnivå
  • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Informationssystem G1F
  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG).
  • Inrättad: 2011-11-24
  • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
  • Gäller från: vecka 03, 2012
  • Behörighet: 52,5 hp informationssystem eller motsvarande
  • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Mål

Vad gäller kunskap och förståelse förväntas studenten efter genomgången kurs
• kunna redogöra för olika definitioner och perspektiv på begreppet informationsinfrastruktur (e-infrastruktur) samt dess betydelse ur ett samhällsperspektiv;
• kunna beskriva olika indelningar av informationsinfrastrukturen t.ex. vertikal och horisontell indelning av informationsinfrastrukturer;
• kunna redogöra för standarders och gateways grundläggande betydelse för uppbyggnaden av informationsinfrastrukturer;
• visa djup förståelse för institutionella objekt och identifierare i samband med informationsinfrastrukturer;
• kunna redogöra för designprinciper för informationsinfrastrukturer.

Vad gäller färdigheter och förmåga förväntas studenten efter genomgången kurs
• visa förmåga att utforma konceptuella modeller i ett informationsinfrastruktursammanhang;
• behärska design av XML-scheman och XML-filer med utgångspunkt från konceptuella modeller;
• behärska design och realisering av gateways baserad på principerna för Software Oriented Architecture.

Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter genomgången kurs
• kunna utvärdera olika designval med avseende på olika delar av e-infrastrukturen;
• kunna analysera och värdera tjänstebegreppet i relation till olika delar av e-infrastrukturen.

Innehåll

Introduktion till begreppen informationsinfrastruktur och e-infrastruktur.
Karakteristiska egenskaper hos informationsinfrastrukturer och olika indelningar av informationsinfrastrukturer.
Betydelsen av standarder och gateways för uppbyggnad och vidareutveckling av e-infrastrukturer.
Designteorier för vidareutveckling och kultivering av informationsinfrastrukturer.
Konceptuell modellering av institutionella objekt och design av identifierare.
Utveckling och design av XML-scheman och XML-filer med utgångspunkt från konceptuella modeller.
Molntjänster.
Design och utveckling av gateways.

Undervisning

Föreläsningar, Lektioner, Seminarier, Laborationer

Examination

Tentamen och projektuppgift.

Litteratur

Litteraturlistor

Gäller från: vecka 01, 2017

Kurslitteratur meddelas vid kursstart.