Utbildning

Kursplan för Hälsopsykologi och beteendemedicin

Health Psychology and Behavioural Medicine

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PS276
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: _
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-05-31
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2011-01-28
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 04, 2011
 • Behörighet: Antagen till Masterprogram i samhällsvetenskap. 90 hp psykologi eller 90 hp i annat samhällsvetenskapligt ämne.
 • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna
- översiktligt redogöra för området folkhälsovetenskap,
- redogöra för huvuddragen i policy och strategier i arbetet med folkhälsofrågor, nationellt och internationellt,
- förstå och förklara viktiga folkhälsobegrepp och folkhälsans bestämningsfaktorer,
- redogöra för olika teorier om stress,
- ge exempel på och analysera olika miljöstressorer, komplexiteten i stressresponsen och psykologiska manifestationer av akut och kronisk stress,
- diskutera betydelsen av sociala och kulturella processer, social ekologi, för individens stressreaktioner och möjligheter till återhämtning,
- redogöra för ett beteendemedicinskt synsätt och dess behandlingsprinciper vid stora folkhälsoproblem som övervikt, alkohol- och tobaksberoende och kronisk smärta.

Innehåll

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper i folkhälsofrågor på olika nivåer, t.ex. individuell, nationell och internationell nivå. Vidare presenteras en helhetssyn på människans hälsa relaterat till såväl individuella förutsättningar som till hennes omgivande miljö. Kursens innehåll utgörs av flera delar, ett folkhälso-, ett människa-miljö- och ett beteendemedicinskt perspektiv. I kursens första del presenteras de idag mest uppmärksammade folkhälsoproblemen. Biologiska och sociala bestämningsfaktorer, liksom miljöns betydelse för hälsa och sjukdom behandlas med fokus på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder.

I en andra del analyseras stressresponsens komplexitet. Olika former av miljöstressorer aktualiseras och olika psykologiska manifestationer av stress identifieras . Här beskrivs också olika copingstrategier, liksom begreppet återhämtning.

Undervisning

Undervisning ges i form av lektioner och seminarier. Handledning ges i samband med PM- och uppsatsarbete.

Examination

Bedömning av studentens kunskaper sker vid skriftliga prov, individuella PM och ett uppsatsarbete i grupp. Vidare bedöms studentens prestationer vid deltagande i seminarier. Vid examinationen används betygsgraderna väl godkänd, godkänd och underkänd.

Övriga föreskrifter

Övriga krav, förutsättningar och villkor för deltagande i och fullgörandet av kursen, t.ex. obligatorisk närvaro, utformning av egna arbeten m.m. framgår av information vid kursstarten. Student som ej uppfyller föreskrivna krav för betyget godkänd ges vanligen tillfälle att ta igen resterande moment nästkommande termin och/eller förelägger kursledaren ersättningsuppgifter.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 04, 2014

Hälsopsykologi och beteendemedicin, 7,5 hp

Versioner av litteraturlistan