Utbildning

Kursplan för Utvecklingspsykologi med inriktning mot social funktion

Developmental Psychology, Specifically Social Functioning

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PS746
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: _
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-05-31
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2015-12-02
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 02, 2016
 • Behörighet: Antagen till Masterprogram i samhällsvetenskap, inriktning mot psykologi.
 • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna

•definiera och beskriva de grundläggande fenomen och frågor som uppmärksammas i psykologisk forskning om utvecklingsprocesser av betydelse för socialt fungerande.

•återge och reflektera över centrala teoretiska förklaringsmodeller inom social utveckling.

•kritiskt granska forskning och möjliga tillämpningar inom området i relation till förklaringsmodeller och aktuellt kunskapsläge

Innehåll

Kursen ger en översikt över aktuella biologiska, psykologiska och miljöinriktade förklaringsmodeller och empirisk forskning. Med utgångspunkt i spädbarnets medfödda förutsättningar och dess tidiga erfarenheter kartläggs utvecklingen av tänkande, handling och socialt fungerande. För senare utvecklingsfaser kommer fenomen såsom empati, socialt tillbakadragande och aggression att behandlas.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar som följs av litteraturseminarier

Examination

studenten examineras skriftligt och genom aktivt deltagande vid seminarier och lektioner. Vid examination används betygsgraderna underkänd, godkänd och väl godkänd.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 03, 2016

 • Klinisk barnpsykologi : utveckling på avvägar Broberg, Anders; Almqvist, Kjerstin; Risholm Mothander, Pia; Tjus, Tomas

  2., rev. utg.: Stockholm: Natur & kultur, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar enligt lärares ansvisningar