Utbildning

Kursplan för Farmakologi för civilingenjörsstudenter

Pharmacology for Engineering Students

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3FF219
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Farmaceutisk vetenskap G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), 3, 4, 5
 • Inrättad: 2016-05-26
 • Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten
 • Reviderad: 2017-02-13
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 30, 2017
 • Behörighet: Biokemi I samt genomgången Fysiologi och molekylär cellbiologi.
 • Ansvarig institution: Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Beslut och riktlinjer

Ersätter och motsvarar 3FF119.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Definiera farmakologiska termer och begrepp
 • Beskriva och förklara principerna för administrering, absorption, distribution, metabolism och eliminering av läkemedel i den mänskliga organismen
 • Beskriva olika målproteiners funktion och förklara hur läkemedel interagerar med dessa
 • Redogöra för läkemedels verkningsmekanismer och effekter i olika organsystem
 • Tillämpa farmakologisk metodik och matematiska modeller för att utvärdera resultat från farmakologiska experiment
 • Redogöra för aspekter på hållbar utveckling inom läkemedelsområdet

Innehåll

Kursen förmedlar kunskap om läkemedelssubstansers verkningsmekanismer, framför allt på molekylär nivå, och farmakologiska effekter i den mänskliga organismen. I kursen läggs särskild vikt vid laborativ färdighetsträning samt träning i skriftlig och muntlig kommunikation.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, gruppövningar och laborationer. Deltagande i gruppövningar och laborationer är obligatoriskt.

Examination

Examination sker i form av ett skriftligt prov. För godkänd kurs krävs godkänd tentamen (6 hp) samt godkänt resultat på seminarier och laborationer (1,5 hp).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2017