Utbildning

Kursplan för Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign

Computational Medicinal Chemistry

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 3FK219
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Farmaceutisk vetenskap A1N, Läkemedelsutveckling A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-05-26
 • Inrättad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten
 • Reviderad: 2017-11-16
 • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten
 • Gäller från: vecka 27, 2018
 • Behörighet: Inom apotekarprogrammet krävs 150 hp  inklusive godkända kurser i organisk kemi med inriktning mot läkemedel, läkemedelskemi och läkemedelssyntes samt genomgått alla kurser på termin 1-7.
  För studerande inom civilingenjörsprogrammet i kemiteknik krävs 150 hp inklusive organisk kemi och läkemedelskemi.
  Antagen till masterprogrammet i biomedicin.
  Antagen till masterprogrammet i läkemedelsutveckling.
  Antagen till läkemedelsmodellering.
  För antagning till fristående kurs krävs 150 hp , inklusive minst 22,5 hp organisk kemi varav 10,5 hp fortsättningskurs eller motsvarande kunskaper vilka prövas individuellt.
  Kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
 • Ansvarig institution: Institutionen för läkemedelskemi
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Beslut och riktlinjer

Kursen ges på engelska.
Kursen ersätter och motsvarar 3FK119.

Mål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE
- förklara molekylmekanikkraftfältets uppbyggnad
- redogöra för grunderna i PCA och PLS modellering
- redogöra för grunderna i molekylär igenkänning
- beskriva strategier för att omvandla peptider till läkemedelsliknande molekyler

FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA
- använda 3D-QSAR-metodologi för att förutsäga biologisk effekt
- utföra dockning av molekyler till ett målprotein
- utföra en konformationsanalys
- utföra en databassökning och identifiera molekyler som uppfyller olika farmakoforkriterier
- beräkna fysikalisk-kemiska deskriptorer och använda dessa i QSAR-analyser
- använda multivariata tekniker för att göra urval baserat på molekylär diversitet
- bygga och använda modeller för att förutsäga läkemedelsabsorption
- rangordna och göra urval av molekyler baserat på deras förutsagda biologiska effekter och egenskaper
- muntligt presentera och diskutera vetenskapliga resultat på engelska

VÄRDERINGSFÖRMÅGA OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
- visa insikt om användningen av prediktiva modeller för att främja en hållbar utveckling

Innehåll

Kursen ger introduktion och träning i metoder och strategier som används i läkemedelsutveckling med inriktning på datorbaserad läkemedelsdesign. Kursen innehåller moment inom konformationsanalys, ligandbaserad design, peptidmodellering, strukturbaserad design, multivariat analys och 3D-QSAR. Innehållet i kursen behandlas i stor omfattning i datorövningar med träning i mjukvara som används vid läkemedelsutveckling i industrin.

Undervisning

Undervisningen meddelas i form av föreläsningar, seminarier och datorövningar. Alla datorövningar är obligatoriska.

Examination

Prov anordnas i slutet av kursen. För godkänd kurs krävs godkänd individuell muntlig redovisning på engelska av ett projektarbete och godkänd skriftlig individuell tentamen samt deltagande i samtliga obligatoriska kursmoment. Varje student har möjlighet till sammanlagt sex tentamenstillfällen, dvs. en tentamen och fem omtentamina.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t. ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.
Komplettering av obligatoriska moment sker efter överenskommelse med kursansvarig lärare.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.