Kursplan för Franska A1

French A1

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FR009
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Franska G1N

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-11-16
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2014-02-26
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 35, 2014
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Franska 3, Engelska 6 eller Franska steg 3, Engelska B (områdesbehörighet A2/2) eller Introduktionskurs i franska A11 och A12
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den ingår i lärarprogrammet, 210/240/270/300/330 högskolepoäng, dels i inriktningen med franska, dels som specialisering. Den ingår i grundskollärarprogrammet 4-9, 270 hp, och gymnasielärarprogrammet, 300 hp. Fr.o.m. år 2011 ingår denna kurs i Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 300/330 hp.

Den ingår även i ekonomprogrammet, internationella inriktningar med språk, 270 hp. Kursplanen är fastställd av nämnden för språkutbildning 1981-05-22 och senast ändrad av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-11-16.

Mål

Utbildningen är huvudsakligen inriktad på språkfärdighetsträning och syftar till att lägga en säker grund för den praktiska användningen av franska. Färdigheten ska omfatta god förståelse av enklare fransk normalprosa och vardagligt talspråk samt god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på franska. För studerande inom lärarutbildningarna skall kursen också ge insikter i ämnesdidaktik.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• i tal och skrift kunna uttrycka sig klart och tydligt på franska
• kunna redogöra för huvuddragen i Frankrikes historia, geografi och
samhällsförhållanden
• kunna läsa, förstå och analysera fransk skönlitteratur och sakprosa

Innehåll

Kursen består av följande fyra delkurser:

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet (9 hp)
Föreläsningar över grammatiska termer och begrepp. Översättningsövningar och systematiska genomgångar av den franska grammatikens huvuddrag.
Skriftligt prov i i grammatisk terminologi (1 hp). Skriftligt prov i grammatik och ordkunskap (8 hp).

Efter avslutad kurs ska studenten:

• behärska de vanligaste termerna inom modern grammatik för att kunna
utföra en analys av svenska och franska satser
• behärska de grundläggande grammatiska strukturerna i franskan för att
kunna översätta från svenska till franska
• kunna använda ett centralt franskt ordförråd
• känna till grundläggande skillnader och likheter mellan svenskt och
franskt språkbruk

Delkurs 2. Muntlig språkfärdighet (6 hp)
Föreläsningar över den allmänna och den franska fonetikens huvuddrag: franskans fonem, fonetiska tecken, intonationstyper och fonologiska processer samt något om uttalets socialt och regionalt betingade variation. Systematiska övningar i inlärningsstudio i syfte att uppnå ett korrekt standarduttal. Hörförståelseövningar.
Skriftligt prov i fonetik (3 hp) och muntligt prov i uttal (3 hp)

Efter avslutad kurs ska studenten:

• behärska de viktigaste svenska och franska fonetiska termerna
• ha god kännedom om franskans fonem
• kunna beskriva franskans prosodiska egenskaper
• behärska det internationella fonetiska alfabetet (IPA)
• kunna på ett godtagbart sätt producera de franska språkljuden (fonem och
allofoner)
• behärska franskans fonologiska processer (bindning, ”e instable” och
tonassimilation) och grundläggande intonationsmönster

Delkurs 3. Skönlitterära texter (9 hp)
Intensiv träning av språkfärdigheten på basis av ca 1 000 sidor skönlitteratur. Kontinuerlig textgenomgång med språklig och litterär analys under lärares ledning. Övningar i fri skriftlig och muntlig produktion, främst i form av resuméer och referat i anslutning till textgenomgången.
Skriftlig och muntlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• behärska vokabulären och grammatiken i de studerade texterna.
• kunna redogöra för och diskutera innehållet i de lästa texterna samt ha
viss kännedom om de olika författarna.
• kunna relatera de lästa texterna till varandra utifrån ett
innehållsmässigt, språkligt och litteraturhistoriskt perspektiv.
• kunna göra enklare analyser av skönlitterära texter.

Delkurs 4. Kultur och samhälle (6 hp)
Föreläsningar över Frankrikes historia och aktuella samhällsförhållanden motsvarande innehållet i en kursbok på ca 250 sidor. Övningar i muntlig framställning.
Skriftlig och muntlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• kunna redogöra för huvuddragen i Frankrikes historia med tonvikt på 1800-
och 1900-talen
• kunna redogöra för Frankrikes geografi
• kunna redogöra för Frankrikes politiska förhållanden och administrativa
organisation samt vara insatt i aktuella samhällsfrågor

Examination

Examination sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning. Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 18 hp, vari ska ingå delkurs 1.

Övergångsbestämmelser

Studenter som antagits till lärarprogrammet före ht 2010 och som väljer kurser inom programmet omfattas inte av områdesbehörigheter, utan följer de gamla behörighetsreglerna (Sv B/Sv2 B, En A, Ma B).

Övriga föreskrifter

Samtliga studerande genomgår vid studiernas början ett diagnostiskt prov. Med ledning av detta prov ges studierådgivning. Under de första veckorna uppmärksammas studietekniska frågor. För tillträde till fortsättningskurs Franska B 1 krävs minst 21 hp på baskurs Franska A 1, vari ska ingå delkurs 1, eller baskurs Franska A 2, vari ska ingå delkurs 1 eller delkurserna 3 och 4.

Kursen får ej medtas i examen tillsammans med Introduktionskurs i franska A 11 eller A 12, Franska A 2, Fackspråklig kurs i franska A 111 eller A 112, Franska A 211 eller EG-/EU-franska A 211, eller Praktisk franska.

På delkurser och delmoment om 1-2,5 hp tillämpas den tvågradiga betygsskalan Godkänd och Underkänd.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2014

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet (9 poäng)

 • Den franska grammatiken Wall, Kerstin; Behár, Denis; Ekman, Monika; Kronning, Hans

  3. uppl.: Stockholm: Sanoma Utbildning, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kompendium i fransk grammatik : grammatiska kommentarer, övningar. Rev uppl Eriksson, Barbro; Merila, Urpo; Svensson, Hans; Svensson, Maria

  Institutionen för moderna språk, 2012

  Köps på institutionen

  Obligatorisk

 • Stroh-Wollin, Ulla Koncentrerad nusvensk formlära och syntax

  Lund: Studentlitteratur, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

 • Wall, Kerstin; Hedman-Ekman, Monika Den franska grammatiken. : Övningsbok

  Andra upplagan: Stockholm: Sanoma Utbildning, [2016]

  Se bibliotekets söktjänst

 • Wall, Kerstin; Ekman, Monika Bonniers franska grammatik. : Elevfacit

  1. uppl.: Stockholm: Bonnier utbildning, 2000

  Boken har fått ett nytt namn: "Den franska grammatiken. Övningsbok facit"

  Se bibliotekets söktjänst

 • Wennberg, Lena Trampoline : språkträning inför steg 3 : ord och grammatik. Franska

  1. uppl.: Stockholm: Natur och kultur, 2006

  Facit

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delkurs 2. Muntlig språkfärdighet (6 poäng)

 • Rankka, Erik; Barjac, Jean; Axelsson, Christiane Kurs i franskt uttal : för användning i lärostudio (LS)

  6. rev. uppl.: Uppsala: 2009

  Köps på institutionen

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kronning, Hans; Ransbo, Gunilla Fonologiska processer i franskan (kompendium) 8. rev. uppl.

  Institutionen för moderna språk, 2011

  Finns tillgänglig i Studentportalen

  Obligatorisk

 • Kronning, Hans; Ransbo, Gunilla Fonetik och uttal. Kompletterande material (kompendium) 4. rev. uppl

  Institutionen för moderna språk,

  Finns tillgänglig i Studentportalen

  Obligatorisk

 • Lundström-Holmberg, Eva; Trampe, Peter af; Lundström-Holmberg, Eva Elementär fonetik : en kurs i artikulatorisk fonetik

  [Ny utg.]: Lund: Studentlitteratur, 1987

  Ny utg. 2.uppl. Lund: Studentlitteratur, 1993. 122 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Tegelberg, Elisabeth Franskt uttal i teori och praktik

  [Ny utg.]: Lund: Studentlitteratur, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delkurs 3. Skönlitterära texter (9 poäng)

Delkurs 4. Kultur och samhälle (6 poäng)

 • Chronologie de l'histoire de France : des origines à nos jours Bourel, Guillaume.; Chevallier, Marielle.; Guillausseau, Axelle; Joubert, Guillaume.

  [Nouvelle édition].: Paris: Hatier, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ordböcker

 • Rey, Alain Le Petit Robert micro : dictionnaire d’apprentissage de la langue française

  Paris : Le Robert, ISBN: 978-2-32100-213-0, 2013

  Obligatorisk

 • Nygren, Håkan; Micaux, Wandrille Norstedts stora franska ordbok : [fransk-svensk, svensk-fransk : [145.000 ord och fraser]

  3. uppl.: Stockholm: Norstedt, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Dessutom rekommenderas

 • Lonsdale, Deryle; Le Bras, Yvon A frequency dictionary of French : core vocabulary for learners

  Abingdon [England]: Routledge, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Le Robert illustré : 2018 : & son dictionnaire en ligne

  Nouvelle édition.: Paris: Dictionnaires le Robert-Sejer, DL 2017

  Se bibliotekets söktjänst