Kursplan för Franska B3

French B3

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FR030
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Franska G1F

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-03-02
 • Inrättad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-10-18
 • Reviderad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Gäller från: vecka 04, 2014
 • Behörighet: a)      för antagna till Ämneslärarprogrammet HT11 eller senare – minst 21 hp av Franska A, vari ska ingå Skriftlig språkfärdighet;

  b)      för antagna till Lärarprogrammet före HT11 – minst 21 hp av Franska A, vari ska ingå Skriftlig språkfärdighet samt minst 22,5 hp godkända av Allmänt utbildningsområde I eller Lärares arbete A.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom Lärarprogrammet, inriktning Franska.
Fr.o.m. år 2011 ingår denna kurs i Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 300/330 hp.

Kursansvarig institution: Institutionen för moderna språk.

Mål

Utbildningen syftar till att öka den skriftliga och muntliga språkfärdigheten samt att fördjupa kunskaperna om det franska språket och den franskspråkiga litteraturen samt ger insikter i ämnesmetodik och ämnesdidaktik.
Efter avslutad kurs ska studenten:
• i tal och skrift kunna uttrycka sig sammanhängande och med säkerhet
• ha förvärvat tillräckliga teoretiska insikter i fransk litteraturvetenskap för att kunna analysera texter
• ha fått fördjupade insikter i och praktiska erfarenheter av franskundervisningens metodik inom det svenska skolväsendet
• genom studier vid utländsk institution ha fått praktiska erfarenheter av metodik och planering vid undervisning i franska som andraspråk

Kursen består av fyra delkurser med följande förväntade resultat:

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp
Efter avslutad kurs ska studenten:
• väl behärska mer komplexa strukturer i franskan för att kunna översätta svensk text till franska
• kunna använda ett mer avancerat franskt ordförråd
• vara väl förtrogen med skillnader och likheter mellan svenskt och franskt språkbruk

Delkurs 2. Fransk litteratur: valda teman (7,5 hp)
Efter avslutad kurs ska studenterna
• genom tolkningar kunna diskutera och analysera ett urval romaner, pjäser eller dikter
• behärska centrala litterära begrepp och visa förmåga att använda dem i rätt sammanhang
• kunna redogöra för vad ett litterärt tema är samt kunna identifiera det utifrån de texter som ingår i kursen
• muntligt och skriftligt kunna uppvisa kunskaper om förhållandet mellan litteratur, historia och politik
• visa förmåga att självständigt färdigställa ett skriftligt arbete som möter grundläggande litteraturvetenskapliga krav samt reflektera kring arbetsprocessen
• kunna identifiera väsentliga (lexikala och grammatiska) skillnader mellan klassisk och modern franska
• med utgångspunkt från de studerade texterna, kunna uppvisa en utökad lexikal, grammatisk och stilistisk repertoir såväl muntligen som skriftligen

Delkurs 3 a. Franska, ämnesdidaktik 7,5 hp
Efter genomgången kurs ska den studerande ha inblick i ämnesdidaktiken för franska.
Efter avslutad kurs ska studenten:
• kunna uppvisa goda kunskaper vad gäller teori och metod inom språkinlärning i allmänhet och inom franska i synnerhet
• planera undervisning i franska utifrån aktuella styrdokument
• kunna kritiskt bedöma nya undervisningsmetoder och inlärningsstrategier inom franska
• kunna redogöra för och diskutera centrala didaktiska forskningsområden,
• visa förmåga att reflektera över medvetna didaktiska val inom det valda språkämnet och motivera dessa utifrån en analys av verksamhetens mål och elevers förutsättningar för lärande
• söka, sammanställa och tolka relevant vetenskaplig didaktisk litteratur.

Delkurs 3 b. Didaktik och praktik, VFU 7,5 hp
Efter avslutad kurs ska studenten:
• ha fått fördjupade insikter i kopplingen mellan ämnesstudier och yrkesverksamhet
• ha fått erfarenhet av hur undervisningen i franska bedrivs och organiseras inom relevanta skolformer
• ha fått praktisk erfarenhet av att planera och genomföra undervisning i franska


Delkurs 4 a. Skola och lärande i ett målspråksland 7,5 hp
Efter avslutad kurs ska studenten:
• ha fördjupat sin kännedom om franskt skolväsende och samhällsliv
• ha utökat sina färdigheter i att kommunicera på franska
• ha god kännedom om undervisningsterminologi på franska

Delkurs 4 b. Utlandsstudier, VFU, 7,5 hp
Efter avslutad kurs ska studenten:
• ha fördjupat sin kännedom om franskt skolväsende och samhällsliv
• ha utökat sina färdigheter i att kommunicera på franska
• i skriftlig form ha redovisat sina intryck från utlandsvistelsen

Innehåll

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp
Översättning från svenska till franska. Systematiska övningar i fransk grammatik.

Delkurs 2. Fransk litteratur: valda teman 7,5 hp
Utifrån en vald tematik analyseras ett urval av verk från 1600-talet till våra dagar. Syftet är att studenterna ska kunna identifiera en tematik och med utgångspunkt i denna kunna jämföra texter från olika sekler och argumentera för likheter och skillnader. Stor vikt läggs vid det socio-kulturella sammanhanget och litteraturen studeras i ljuset av relevanta historiska och politiska händelser. Muntlig och/eller skriftlig examination.

Delkurs 3 a. Franska, ämnesdidaktik 7,5 hp
Utifrån de viktigaste teorierna inom språkinlärning och ämnesdidaktik behandlar kursen undervisning i språk ur såväl teoretiskt som tillämpat perspektiv. En särskilt viktig del är systematisk reflexion över undervisning och dess relation till ämnesdidaktisk teori.

Delkurs 3 b. Didaktik och praktik, VFU, 7,5 hp
Kursen är till största delen förlagd till skolväsendet. Studenten handleds under en treveckorsperiod av en lärarutbildare som är verksam inom skolan. Genom auskultationer, deltagande i skolans inre arbete och egen undervisning får studenten tillfälle att knyta samman ämnesstudierna med den pedagogiska yrkesverksamhet som lärarutbildningen leder fram till. Perioden inleds på ämnesinstitutionen med seminarier över metodiska och didaktiska frågor och sammanfattas med en skriftlig redovisning där studenten reflekterar över sina erfarenheter från VFU:n och sätter dem i relation till ämnesstudierna och sin kommande lärarroll.

Delkurs 4 a. Skola och lärande i ett målspråksland 7,5 hp
Kursen består av fyra veckors utlandsstudier. Den planeras och genomförs i samarbete med en utbildningsanordnare i ett franskspråkigt land. Stor vikt läggs vid specifikt ämnesmetodiska frågor. Studenterna får göra studiebesök på skolor och får också följa utbildningen av lärare i franska som andraspråk vid den mottagande utländska institutionen. Kursen avslutas med ett mindre arbete på franska i form av en lektionsplanering, som bedöms av den utländska institutionen.

Delkurs 4 b. Utlandsstudier, VFU, 7,5 hp
Kursen består av fyra veckors utlandsstudier som ingår i den obligatoriska verksamhetsförlagda utbildningen. Språkundervisningens roll, ämnesdidaktiska frågor och språklärarnas arbetssituation och verksamhet behandlas främst genom studiebesök på skolor. De studerande bereds tillfälle att komma i kontakt med andra miljöer i det franskspråkiga landet. De studerande får också följa undervisningen vid den mottagande utländska institutionen.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, individuell handledning och studiebesök. Informationsteknologi används för informationssökning och som pedagogiskt stöd.

Examination

Examination sker både skriftligt och muntligt samt genom fortlöpande bedömning.

För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 22,5 hp, vari ska ingå delkurs 1.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtas i examen tillsammans med Franska B 1 eller Franska B 20.
För studenter antagna till lärarprogrammet HT11 och senare gäller delkurserna 3 a och 4 a.
För studenter antagna till lärarprogrammet före HT11 gäller delkurserna 3 b och 4 b.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2018

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet (7,5 poäng)

 • Boysen, Gerhard Fransk grammatik

  Lund: Studentlitteratur, 1996

  Köps på institutionen.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wall, Kerstin Bonniers franska grammatik.

  1. uppl.: Stockholm: Bonnier Utbildning, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rey, Alain Le Petit Robert micro : dictionnaire d’apprentissage de la langue française

  Paris : Le Robert, ISBN: 978-2-32100-213-0, 2013

  Obligatorisk

Dessutom rekommenderas:

Delkurs 2. Fransk litteratur: valda teman (7,5 poäng)

 • Appanah, Nathacha Tropique de la violence

  2018

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Laferrière, Dany L'enigme du retour : roman

  Paris: Grasset, cop. 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Modiano, Patrick Dora Bruder

  Gallimard, Collection : Folio ISBN: 978-2070408481, 1999

  Obligatorisk

 • Tesson, Sylvain Dans les forêts de Sibérie

  [Paris]: Gallimard, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delkurs 3 a. Franska, ämnesdidaktik (7,5 poäng)

Ordböcker:

 • Dubois, Jean; Mével, Jean-Pierre Larousse de la langue française : lexis

  Dernière éd. (rev. et corr.): Paris: Larousse, 1979

  Se bibliotekets söktjänst

 • Le petit Larousse : grand format.

  [Éd.]1995: Paris: Larousse, 1994

  Se bibliotekets söktjänst

 • Le Robert illustré : 2018 : & son dictionnaire en ligne

  Nouvelle édition.: Paris: Dictionnaires le Robert-Sejer, DL 2017

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nygren, Håkan; Micaux, Wandrille Norstedts stora franska ordbok : [fransk-svensk, svensk-fransk : [145.000 ord och fraser]

  3. uppl.: Stockholm: Norstedt, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan