Kursplan för Franska C3

French C3

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5FR042
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Franska G2E

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2009-03-17
 • Inrättad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2015-10-14
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 02, 2016
 • Behörighet: Allmänt utbildningsområde I, 30 hp, eller Lärares arbete A, 30 hp, Franska A1, 30 hp samt minst 22,5 hp från Franska B3, vari ska ingå delkursen Skriftlig språkfärdighet.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom Lärarprogrammet, specialisering Franska.
Fr.o.m. år 2011 ingår denna kurs i Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 300/330 hp.

Kursansvarig institution: Institutionen för moderna språk.

Mål

Utbildningen syftar till att ge säker språkfärdighet i tal och skrift, fördjupade kunskaper inom de områden som tidigare studerats, breddning av kunskaperna till ytterligare områden samt förmåga att göra en självständig undersökning av ett begränsat ämne.

Efter avslutad kurs ska studenten:
• i tal och skrift kunna uttrycka sig varierat och anpassat till situation och mottagare
• kunna uppvisa god förmåga att analysera språkligt material
• kunna uppvisa tillräckliga teoretiska insikter i fransk språkvetenskap för att kunna analysera språkligt material
• kunna uppvisa fördjupade teoretiska insikter i fransk litteraturvetenskap och ytterligare ha utvecklat sin förmåga att analysera texter
• i ett examensarbete ha visat att han/hon behärskar ett vetenskapligt arbetssätt (problemformulering, litteratursökning, materialinsamling, analys och disposition av materialet samt bibliografisk sammanställning av källor)

Kursen består av två obligatoriska delkurser och en valfri delkurs (Litteraturvetenskaplig teori och metod eller Språkvetenskap I):

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet (7,5 hp; obligatorisk)
Efter avslutad kurs ska studenten:
• kunna översätta svensk text till idiomatisk franska och därvid visa att den väl behärskar mer komplexa strukturer i franskan
• kunna använda ett varierat och nyanserat franskt ordförråd
• kunna redogöra för skillnader och likheter mellan svenskt och franskt språkbruk
• kunna redogöra för relevanta grammatikor och ordböcker

Delkurs 2. Litteraturvetenskaplig teori och metod (7,5 hp; valfri)
Efter avslutad kurs ska studenten:
• kunna göra en språklig och litterär analys av de studerade verken
• kunna sätta in de lästa verken i deras historiska och kulturella sammanhang och identifiera utmärkande stilistiska, strukturella och idémässiga särdrag
• kunna diskutera skönlitterära verk från olika perioder

Delkurs 3. Språkvetenskap I (7,5 hp; valfri)
Efter avslutad kurs ska studenten:
• kunna redogöra för huvuddragen i det franska språkets historia
• kunna uppvisa viss kännedom om språkvetenskapens historia
• kunna redogöra för några av den moderna språkvetenskapens centrala teorier
• kunna använda vissa språkvetenskapliga begrepp och metoder för att analysera språkligt material

Delkurs 4. Examensarbete (15 hp; obligatorisk)
Efter avslutad kurs ska studenten:
• kunna självständigt genomföra en undersökning inom språk eller litteratur
• kunna formulera relevanta frågeställningar och problem
• kunna samla in, ordna och analysera ett empiriskt material
• kunna söka och bibliografiskt sammanställa och korrekt referera till primär- och sekundärlitteratur
• kunna på vårdad franska skriftligt presentera den genomförda undersökningen
• kunna försvara det egna arbetet och opponera på andras arbeten

Innehåll

Kursen består av de tre delkurser.

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet (7,5 hp; obligatorisk)
Övningar i översättning från svenska till franska.
Skriftligt prov i översättning från svenska till franska.

Delkurs 2. Litteraturvetenskaplig teori och metod (7,5 hp; valfri)
Orientering om litteraturvetenskaplig metodik och terminologi på grundval av ca 1 200 sidor skönlitteratur.
Aktivt deltagande i undervisningen samt skriftlig examination.

Alternativ till Delkurs 2:
Delkurs 3. Språkvetenskap I (7,5 hp; valfri)
Språkvetenskapens mål och metoder. Översikt över franska språkets historia (fonetik, morfologi, syntax, vokabulär).
Skriftlig och/eller muntlig examination.

Delkurs 4. Examensarbete (15 hp; obligatorisk)
Ett examensarbete inom språk eller litteratur redovisas normalt i form av en uppsats om 15-20 sidor på vårdad franska. Uppsatsen ska visa att den studerande behärskar ett vetenskapligt arbetssätt: problemformulering, litteratursökning, materialinsamling, analys och disposition av materialet samt bibliografisk sammanställning av källor. Handledare utses i särskild ordning. Ämnesval görs i samråd med denne. Undervisning ges i form av seminarier och enskild handledning. Som avslutning ska den studerande försvara sitt examensarbete vid ett seminarium. Inom delkursen ska den studerande även opponera på en annan students framlagda examensarbete.
Betyget baseras på såväl examensarbetets kvalitet som på graden av självständighet under arbetet. Dessutom tas hänsyn till genomförandet av opposition och försvar.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och individuell handledning.

Examination

Examination sker både skriftligt och muntligt.

För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 22,5 hp, vari ska ingå delkurs 1.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2018

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet

 • Boysen, Gerhard Fransk grammatik

  Lund: Studentlitteratur, 1996

  Köps på institutionen.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Riegel, Martin; Pellat, Jean-Christophe.; Rioul, René. Grammaire méthodique du français

  5. éd.: Paris: Presses universitaires de France, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rey, Alain Le Petit Robert micro : dictionnaire d’apprentissage de la langue française

  Paris : Le Robert, ISBN: 978-2-32100-213-0, 2013

  Obligatorisk

 • Fransk universitetsgrammatik Pedersen, John; Vikner, Carl; Spang-Hanssen, Ebbe Eriksson, Olof; Lindvall, Lars

  2. uppl.: Göteborg: Esselte studium/Akademiförl., 1989

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Dessutom rekommenderas

 • Eriksson, Olof; Tegelberg, Elisabeth Svensk-franska strukturövningar med facit

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Fransk universitetsgrammatik. Övningsbok med facit. Pedersen, John; Vikner, Carl; Spang-Hanssen, Ebbe; Eriksson, Olof; Lindvall, Lars; Tegelberg, Elisabeth; Lindvall, Lars

  Göteborg: Esselte studium/Akad.-förl., 1987

  Se bibliotekets söktjänst

 • Tegelberg, Elisabeth Från svenska till franska : kontrastiv lexikologi i praktiken.

  Lund: Studentlitteratur, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • Wall, Kerstin Bonniers franska grammatik.

  1. uppl.: Stockholm: Bonnier Utbildning, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

Delkurs 2. Litteraturvetenskaplig teori och metod

Referenslitteratur och rekommenderad litteratur:

Delurs 3. Språkvetenskap I

 • Boysen, Gerhard Fransk grammatik

  Lund: Studentlitteratur, 1996

  Köps på institutionen

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Delbecque, Nicole. Linguistique cognitive : comprendre comment fonctionne le langage

  2. éd., augm., avec exercices et solutions.: Bruxelles: De Boeck-Duculot, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Walter, Henriette Le français dans tous les sens : grandes et petites histoires de notre langage

  Nouvelle éd.: Paris: Robert Laffont, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Zemmour, David Initiation à la linguistique

  Paris: Ellipses, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delkurs 4. Examensarbete

 • Strömquist, Siv Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser.

  3. uppl.: Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Erikson, Martin G. Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lagerholm, Per Språkvetenskapliga uppsatser

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hébert, Louis Analyse des textes littéraires : une méthodologie complète

  Paris: Classiques Garnier, 2014, cop. 2014

  Obligatorisk för studenter mer litteraturvetenskaplig inriktning

  Se bibliotekets söktjänst

Ordböcker

 • Dubois, Jean; Mével, Jean-Pierre Larousse de la langue française : lexis

  Dernière éd. (rev. et corr.): Paris: Larousse, 1979

  Se bibliotekets söktjänst

 • Le petit Larousse : grand format.

  [Éd.]1995: Paris: Larousse, 1994

  Se bibliotekets söktjänst

 • Le Robert illustré : 2018 : & son dictionnaire en ligne

  Nouvelle édition.: Paris: Dictionnaires le Robert-Sejer, DL 2017

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nygren, Håkan; Micaux, Wandrille Norstedts stora franska ordbok : [fransk-svensk, svensk-fransk : [145.000 ord och fraser]

  3. uppl.: Stockholm: Norstedt, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan