Utbildning

Kursplan för Vetenskapligt skrivande på svenska

Academic Writing in Swedish

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS122
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Svenska A1N, Skandinavistik A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-11-08
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-02-28
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 36, 2018
 • Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen. Språkkunskaper motsvarande En B och Sv B.
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs på avancerad nivå. Kursplanen är fastställd av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-11-08 och revuderad 2018-XX-XX.

MålEfter genomgången kurs ska studenten

• kunna redogöra för och värdera vetenskapliga och populärvetenskapliga texter med hänsyn till syfte, innehåll, struktur och språklig utformning

• visa kännedom om några centrala begrepp och metoder inom forskningsfältet vetenskapligt skrivande

• kunna skriva och självständigt utifrån konstruktiv kritik revidera och utveckla kortare vetenskapliga och populärvetenskapliga texter

• kunna formulera konstruktiv och genreanpassad respons på andras texter

 

Innehåll

Kursen behandlar och diskuterar centrala begrepp och analysmetoder inom forskningsfältet vetenskapligt skrivande. Delar av en avhandling inom forskningsområdet läses. Olika teorier om skrivforskning tillämpas och prövas med analys av flera textgenrer och vetenskapliga kontexter. De skrivteoretiska resonemangen omsätts i praktik genom fortlöpande skrivövningar och responsarbete.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar, seminarier samt skriv- och responsövningar. Obligatoriska moment förekommer.

Examination

Kursen examineras med skriftliga uppgifter under kursens gång.
Betygsskala: Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.
För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.
En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten möjlighet att byta examinator eller examinationsform.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment läses inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.