Kursplan för Att presentera och popularisera vetenskap

Presenting Scholarly Work to a General Audience

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS149
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska A1N, Skandinavistik A1N

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2009-12-02
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-09-20
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 36, 2013
 • Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs på avancerad nivå.

Mål

Efter avslutat kurs ska studenten kunna
• kommunicera muntligt och skriftligt inom genrer som används inom högre studier, forskning och populärvetenskap

• anpassa texter och presentationer efter genrekrav och mottagare

• ge konstruktiv kritik på texter och presentationer vad gäller funktion, genre- och mottagaranpassning samt följsamhet mot normer

Innehåll

Inom kursens ram ska studenterna producera ett pressmeddelande, en populärvetenskaplig artikel för publicering i papperstidning eller på webb, göra en posterpresentation och en power point-presentation. Övningarna kopplas dels till kursdeltagarnas konkreta erfarenheter av textproduktion inom utbildning och forskning, dels till moderna kommunikationsvetenskapliga teorier med hänsyn tagen till relevanta genus- och jämställdhetsperspektiv. Kursen vänder sig till doktorander och till studenter på avancerad nivå från olika fakulteter. Kursen är svenskspråkig.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier, där tonvikten läggs på studenternas egna muntliga och skriftliga texter.

Examination

Examinationen sker dels löpande, dels i form av portföljbedömning.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle i rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i ett visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten möjlighet att byta examinator eller examinationsform.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment läses inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2013

Litteratur

 • Björkvall, Anders Den visuella texten : multimodal analys i praktiken

  Stockholm: Hallgren & Fallgren, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Englund, Boel; Svensson, Jan Sakprosa och samhälle

  Ingår i:

  Englund, Boel; Ledin, Per; Projektet Svensk sakprosa, Teoretiska perspektiv på sakprosa.

  Lund: Studentlitteratur, 2003

  s. 61-89

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Eriksson, Gunnar; Svensson, Lena Vetenskapen i underlandet : [två studier av populärvetenskap]

  Stockholm: Norstedt, 1986

  S. 9-103

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gunnarsson, Britt-Louise; Karlsson, Anna-Malin Ett vidgat textbegrepp

  Uppsala: FUMS, 2007

  Artiklarna av Gunder och Holsanova läses.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Klepke, Birgita; Rydell, Susanne Skriv populärvetenskapligt

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lagerholm, Per Stilistik

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2008

  Läses enligt anvisningar, sidorna 254-266 dock obligatoriskt.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nordberg, Karin; Olsson, Björn Det talade ordets sakprosa : Föredraget och populärföreläsningen

  Ingår i:

  Melander, Björn; Olsson, Björn Verklighetens texter : sjutton fallstudier : [svensk sakprosa - empiri]

  Lund: Studentlitteratur, 2001

  s. 151-205

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Renberg, Bo Bra skrivet väl talat : handledning i skrivande och praktisk retorik

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  S. 56-74

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Skriv en artikel : om vetenskapliga artiklar, fackartiklar och förmedlande artiklar Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter; Gandil, Morten Andersson, Sten

  Malmö: Liber, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rose, Joanna Folkbildningstanken lever än

  Ingår i:

  Forskning och framsteg

  Stockholm: Sällskapet för forskningsinformation, 1966-

  Tillgänglig här

  (2010) nr. 7

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Textvård : att läsa, skriva och bedöma texter

  Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2006

  Artiklarna av Englund & Sundin och Karlsson läses.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk