Kursplan för Att presentera och popularisera vetenskap

Presenting Scholarly Work to a General Audience

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS149
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska A1N, Skandinavistik A1N

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2009-12-02
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-09-20
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 36, 2013
 • Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs på avancerad nivå.

Mål

Efter avslutat kurs ska studenten kunna
• kommunicera muntligt och skriftligt inom genrer som används inom högre studier, forskning och populärvetenskap

• anpassa texter och presentationer efter genrekrav och mottagare

• ge konstruktiv kritik på texter och presentationer vad gäller funktion, genre- och mottagaranpassning samt följsamhet mot normer

Innehåll

Inom kursens ram ska studenterna producera ett pressmeddelande, en populärvetenskaplig artikel för publicering i papperstidning eller på webb, göra en posterpresentation och en power point-presentation. Övningarna kopplas dels till kursdeltagarnas konkreta erfarenheter av textproduktion inom utbildning och forskning, dels till moderna kommunikationsvetenskapliga teorier med hänsyn tagen till relevanta genus- och jämställdhetsperspektiv. Kursen vänder sig till doktorander och till studenter på avancerad nivå från olika fakulteter. Kursen är svenskspråkig.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier, där tonvikten läggs på studenternas egna muntliga och skriftliga texter.

Examination

Examinationen sker dels löpande, dels i form av portföljbedömning.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle i rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i ett visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten möjlighet att byta examinator eller examinationsform.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment läses inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 25, 2019

Litteratur

 • Bergström, Bo Effektiv visuell kommunikation : om nyheter, reklam, information och profilering i vår visuella kultur

  10., [uppdaterade och utök.] uppl.: Stockholm: Carlsson, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Harmon, Joseph; Gross, Alan Beyond the Scientific Article

  Ingår i:

  Harmon, Joseph E.; Gross, Alan G. The craft of scientific communication

  2010

  (2010) s. 119-186

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lagerholm, Per Stilistik

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ledin, Per; Selander, Staffan Institution, text och genre

  Ingår i:

  Englund, Boel; Ledin, Per; Projektet Svensk sakprosa, Teoretiska perspektiv på sakprosa.

  Lund: Studentlitteratur, 2003

  (2003) s. 91-122

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lindstedt, Inger Talarens hantverk : att göra framgångsrika presentationer

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Linton, Magnus Text & stil : om konsten att berätta med vetenskap

  Första utgåvan: [Stockholm]: Natur & Kultur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nordenson, Magdalena Konsten att påverka

  Ingår i:

  Nordenson, Magdalena Opinionsjournalistik : att skriva ledare, kolumner och recensioner

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2008

  (2008) s. 77-98

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nordenson, Magdalena Skriva och bli läst

  Ingår i:

  Nordenson, Magdalena Opinionsjournalistik : att skriva ledare, kolumner och recensioner

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2008

  (2008) s. 121-150

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wallsten, Lars; Morberg, Åsa Akademisk essä : introduktion och skrivhandledning

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2018]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wikforss, Åsa Alternativa fakta : om kunskapen och dess fiender

  [Lidingö]: Fri tanke, [2017]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Observera att flera av böckerna finns tillgängliga som e-lån vid Uppsala universitetsbibliotek.