Kursplan för Spanska C3

Spanish C3

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SP015
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Spanska G2E

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-03-02
 • Inrättad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2015-08-26
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 39, 2015
 • Behörighet: Allmänt utbildningsområde I, 30 hp, eller Lärares arbete A, 30 hp, Spanska A, 30 hp samt minst 22,5 hp från Spanska B3.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom Lärarprogrammet, specialisering Spanska.
Fr.o.m. år 2011 ingår denna kurs i Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 300/330 hp.

Kursansvarig institution: Institutionen för moderna språk.

Mål

Utbildningen syftar till att ge säker språkfärdighet i tal och skrift, fördjupade kunskaper inom de områden som tidigare studerats, breddning av kunskaperna till ytterligare områden samt förmåga att göra en självständig undersökning av ett begränsat ämne.

Efter avslutad kurs ska studenten:
• i tal och skrift kunna uttrycka sig varierat och anpassat till situation och mottagare
• ytterligare ha utvecklat sin förmåga att analysera språkligt material
• ha förvärvat tillräckliga teoretiska insikter i spansk språkvetenskap för att kunna analysera språkligt material
• ha fördjupade teoretiska insikter i spansk litteraturvetenskap och ytterligare ha utvecklat sin förmåga att analysera texter
• i ett examensarbete ha visat att han/hon behärskar ett vetenskapligt arbetssätt (problemformulering, litteratursökning, materialinsamling, analys och disposition av materialet samt bibliografisk sammanställning av källor)

Kursen består av två obligatoriska delkurser och en valfri delkurs med följande förväntade studieresultat:

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet (7,5 hp; obligatorisk)
Efter avslutad kurs ska studenten:
• väl behärska mer komplexa strukturer i spanskan för att kunna översätta svensk text till idiomatisk spanska
• kunna använda ett varierat och nyanserat spanskt ordförråd
• vara mycket väl förtrogen med skillnader och likheter mellan svenskt och spanskt språkbruk
• vara mycket väl förtrogen med relevanta grammatikor och ordböcker

Delkurs 2. Litteraturkunskap I (7,5 hp; valfri)
Efter avslutad kurs ska studenten:
• kunna göra en språklig och litterär analys av de studerade verken
• kunna sätta in de lästa verken i deras historiska och kulturella sammanhang och identifiera utmärkande stilistiska, strukturella och idémässiga särdrag
• ha tillägnat sig och kunna diskutera skönlitterära verk från olika perioder

Alternativ till delkurs 2:
Delkurs 3. Språkvetenskap I (7,5 hp; valfri)
Efter avslutad kurs ska studenten:
• kunna redogöra för huvuddragen i det spanska språkets historia
• ha viss kännedom om språkvetenskapens historia
• kunna redogöra för några av den moderna språkvetenskapens centrala teorier
• kunna använda vissa språkvetenskapliga begrepp och metoder för att analysera språkligt material

Delkurs 4. Examensarbete (15 hp; obligatorisk)
Efter avslutad kurs ska studenten:
• kunna självständigt genomföra en undersökning inom språk eller litteratur eller kultur och samhälle
• kunna formulera relevanta frågeställningar och problem
• kunna samla in, ordna och analysera ett empiriskt material
• kunna söka och bibliografiskt sammanställa och korrekt referera till primär- och sekundärlitteratur
• kunna på vårdad spanska skriftligt presentera den genomförda undersökningen
• kunna försvara det egna arbetet och opponera på andras arbeten

Innehåll

Kursen består av de tre delkurser.

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet (7,5 hp; obligatorisk)
Övningar i översättning från svenska till spanska.
Skriftligt prov i översättning från svenska till spanska.

Delkurs 2. Litteraturkunskap I (7,5 hp; valfri)
Orientering om litteraturvetenskaplig metodik och terminologi på grundval av ca 1 200 sidor skönlitteratur.
Aktivt deltagande i undervisningen samt skriftlig examination.

Alternativ till Delkurs 2:
Delkurs 3. Språkvetenskap I (7,5 hp; valfri)
Språkvetenskapens mål och metoder. Översikt över spanska språkets historia (fonetik, morfologi, syntax, vokabulär).
Skriftlig examination.

Delkurs 4. Examensarbete (15 hp; obligatorisk)
Ett examensarbete inom språk, litteratur eller kultur och samhälle redovisas normalt i form av en uppsats om 15-20 sidor på vårdad spanska. Uppsatsen ska visa att den studerande behärskar ett vetenskapligt arbetssätt: problemformulering, litteratursökning, materialinsamling, analys och disposition av materialet samt bibliografisk sammanställning av källor. Handledare utses i särskild ordning. Ämnesval görs i samråd med denne. Undervisning ges i form av seminarier och enskild handledning. Som avslutning ska den studerande försvara sitt examensarbete vid ett seminarium. Inom delkursen ska den studerande även opponera på en annan students framlagda examensarbete.
Betyget baseras på såväl examensarbetets kvalitet som på graden av självständighet under arbetet. Dessutom tas hänsyn till genomförandet av opposition och försvar.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och individuell handledning.

Examination

Examination sker både skriftligt och muntligt.

För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 22,5 hp.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 03, 2017

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet

 • Akademisk spanska: övningar.

  Institutionen för moderna språk,

  Tillhandahålls i Studentportalen.

  Obligatorisk

 • Montolío Durán, Estrella Manual de escritura académica y profesional. : Vol. 1 Estrategias gramaticales

  Barcelona: Ariel, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Kompendier (köps på expeditionen)

Rekommenderad litteratur:

 • Fält, Gunnar Spansk grammatik för universitet och högskolor

  Lund: Studentlitteratur, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • Montolío Durán, Estrella Manual de escritura académica y profesional. : Vol. 2 Estrategias discursivas

  Barcelona: Ariel, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

Delkurs 2. Litteraturkunskap 1

 • Cervantes Saavedra, Miguel de Pérez López, José Luis Don Quijote de la Mancha

  Edición especial: Castilla-La Mancha: Empresa Pública Don Quijote, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

 • Castro, Pilar; Ayala, Francisco 1906- Doce cuentos españoles del siglo XX

  Madrid Anaya: 2002

  Se bibliotekets söktjänst

 • Pérez Galdós, Benito Marianela.

  1. ed., 10. reimpr.: Madrid: Alianza editorial, 1983, tr. 1994

  Se bibliotekets söktjänst

 • Vega, Lope de; Alcina Franch, Juan; Vega, Lope de. El villano en su rincón Fuenteovejuna : El villano en su rincón

  3. ed.: Barcelona: Juventud, 1994

  Se bibliotekets söktjänst

Referenslitteratur

 • Alvar, Carlos; Mainer, José-Carlos; Navarro Durán, Rosa Breve historia de la literatura española.

  Madrid: Alianza Editorial, 1997

  Se bibliotekets söktjänst

Dekurs 3. Språkvetenskap I

 • Pharies, David A. Breve historia de la lengua española

  Segunda edición revisada.: Chicago: The University of Chicago Press, 2015.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Fält, Gunnar Kompendium i språkhistoria

  Institutionen för moderna språk,

  (Finns i Studentportalen)

  Obligatorisk

 • Escandell Vidal, M. Victoria Introducción a la pragmática

  1a ed. en esta presentación.: Barcelona: Ariel, 2013.

  (Utdrag. Studentportalen)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Garachana Camarero, Mar Los procesos de gramaticalización

  Moenia, 5, 155-172., 1999

  (Studentportalen)

  Obligatorisk

 • Tusón Valls, Amparo El análisis de la conversación: entre la estructura y el sentido

  Estudios de Sociolingüística, 3(1), 133-153. Avsnitt 1-3., 2002

  (Studentportalen)

  Obligatorisk

Delkurs 4. Examensarbete

 • Strömquist, Siv Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser.

  3. uppl.: Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

Övrig litteratur fastställs i samråd med examinator.

Ordböcker:

 • Benson, Ken; Strandvik, Ingemar; Santos Melero, María Esperanza Norstedts spanska ordbok : spansk-svensk, svensk-spansk : [127.000 ord och fraser]

  1. uppl.: Stockholm: Norstedts ordbok, 1999

  Finns även som app för Apple, Android och Windows Phone

  Se bibliotekets söktjänst

Dessutom rekommenderas någon av följande enspråkiga ordböcker:

Diccinoario de la lengua española (Real academia española) finns som app (gratis) för Apple, Android och Windows Phone

 • Diccionario clave : diccionario de uso del español actual

  Boadilla del Monte: Ediciones SM, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Diccionario Salamanca de la lengua española

  Madrid: Español Santillana Universidad de Salamanca, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Galimberti Jarman, Beatriz; Russell, Roy The Oxford Spanish dictionary = Gran diccionario Oxford

  3. ed edited by Carol Styles Carvajal, Jane Horwood: Oxford: Oxford U.P., 2003

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan