Kursplan för Tyska D1

German D1

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5TY019
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Tyska A1E

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-11-16
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-05-30
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 36, 2018
 • Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen med tyska som huvudområde alternativt 120 hp vari ska ingå 90 hp tyska inklusive självständigt arbete.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006.11.16.

Mål

Utbildningen syftar till att ge fördjupade kunskaper om det tyska språket och den tyska litteraturen samt förtrogenhet med språk- och litteraturvetenskapliga metoder och problem.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• kunna redogöra för det tyska språkets utveckling i en politisk,
teologisk, mediehistorisk och allmänt kulturhistorisk kontext
• ha förmåga att läsa medelhögtyska texter samt nyhögtyska texter från
1500- och 1600-talen
• ha fördjupade insikter i den tyska litteraturens historia samt ha grundläggande kunskap om relationen mellan litteratur och offentlighet
• ha utökad kännedom om litteraturvetenskapliga begrepp samt litteraturteori
• självständigt kunna genomföra och skriftligt presentera en undersökning
med utökade anspråk på ett vetenskapligt arbets- och förhållningssätt

Innehåll

Kursen består av följande tre delkurser:

Delkurs 1. Temakurs i tysk språkvetenskap - historiska aspekter (7,5 hp)

I seminarier behandlas centrala texter från olika historiska epoker i syfte att belysa språkliga, politiska, teologiska och mediehistoriska utvecklingsprocesser.

Skriftligt och/eller muntligt prov.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• kunna redogöra för språkinterna och -externa orsaker till språkliga
förändringar
• ha vissa insikter i medeltidens och reformationstidens kulturella,
politiska, religiösa och litterära förhållanden
• känna till grundläggande drag i medelhögtyskans och den tidiga
nyhögtyskans språkstruktur
• ha insikt i texters retoriska funktion i olika historiska sammanhang


Delkurs 2. Litteratur och offentlighet (7,5 hp)

I seminarier behandlas den tyska litteraturens historia med fokus på olika aspekter av litteraturens förmedling, såsom förlagsväsen, bokhandel, litteraturkritik i tidningar och andra media samt litteraturens roll inom ramen för kulturella transferprocesser.

Fortlöpande examination i samband med undervisningen samt avslutande skriftlig inlämningsuppgift.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• ha omfattande kunskaper om tysk litteraturhistoria från upplysningen och
framåt, med särskilt fokus på nutidslitteratur
• ha insikt i hur litteratur- och kulturhistoriska synsätt är kopplade till olika aspekter av förmedling
• kunna redogöra för den tyska litteraturkritikens utveckling och relation mellan litteratur och offentlighet 
• ha god kännedom om litteraturvetenskapliga begrepp och insikter i modern
litteraturteori


Delkurs 3. Examensarbete (15 hp)

Ett självständigt arbete över ett tema inom tysk språk- eller litteraturvetenskap. Arbetet redovisas i form av en uppsats på tyska omfattande ca 25 sidor.

Arbetet med den självständigt genomförda uppgiften inleds med obligatoriska seminarier och avslutas med ett seminarium där uppsatsen redovisas och ventileras. Under terminens gång anordnas regelbundna genomgångar med handledaren.

Försvar av det egna arbetet är obligatoriskt.

Vid betygsättningen bedöms såväl innehållet som förmågan till ett vetenskapligt arbetssätt samt den formella och språkliga gestaltningen. Hänsyn tas även till opposition och försvar.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• självständigt kunna genomföra och skriftligt presentera en undersökning
i tysk språkvetenskap eller litteraturvetenskap med skärpta krav på ett
vetenskapligt arbets- och förhållningssätt. Under kursens gång ska
studenten uppnå följande:
- förtrogenhet med ett ämnesområde
- god förmåga till teoretisk och metodisk reflexion
- god förmåga till informationssökning inom tysk språk- resp. litteraturvetenskap
- stor självständighet i utarbetandet av frågeställningar, i genomförandet av en
analys och i presentationen av forskningsresultat
- omfattande behärskning av de formella krav som gäller för en vetenskaplig
framställning

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För erhållande av slutbetyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på delkurser om tillsammans minst 22,5 hp.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.