Kursplan för Tyska D5

German D5

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5TY051
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Tyska A1E

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2018-12-18
 • Inrättad av: Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper
 • Gäller från: vecka 33, 2019
 • Behörighet: 135 hp inom ämneslärarprogrammet inklusive 90 hp tyska och 45 hp utbildningsvetenskapliga kärnkurser.
 • Ansvarig institution: Institutionen för moderna språk
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan.

Mål

Utbildningen syftar till att ge fördjupade kunskaper om det tyska språket och den tyska litteraturen samt förtrogenhet med språk- och litteraturvetenskapliga metoder och problem.

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • kunna redogöra för det tyska språkets utveckling i en politisk, teologisk, mediehistorisk och allmänt kulturhistorisk kontext
 • ha förmåga att läsa medelhögtyska texter samt nyhögtyska texter från 1500- och 1600-talen
 • ha grundläggande insikter i den tyska litteraturkritikens och litteraturvetenskapens historia
 • ha utökad kännedom om litteraturvetenskapliga begrepp samt insikter i modern litteraturteori
 • självständigt kunna genomföra och skriftligt presentera en undersökning med utökade anspråk på ett vetenskapligt arbets- och förhållningssätt.
Dessutom ska studenten
- efter delkurs 1:
 • kunna redogöra för språkinterna och -externa orsaker till språkliga förändringar
 • ha vissa insikter i medeltidens och reformationstidens kulturella, politiska, religiösa och litterära förhållanden
 • känna till grundläggande drag i medelhögtyskans och den tidiga nyhögtyskans språkstruktur
 • ha insikt i texters retoriska funktion i olika historiska sammanhang.
- efter delkurs 2:
 • ha omfattande kunskaper om tysk litteraturhistoria från upplysningen och framåt med särskild fokus på nytidslitteratur
 • ha insikt i hur litteratur- och kulturhistoriska synsätt är kopplade till olika aspekter av förmedling
 • kunna redogöra för den tyska litteraturkritikens utveckling och relationen mellan litteratur och offentlighet
 • ha god kännedom om litteraturvetenskapliga begrepp och insikter i modern litteraturteori.
- efter delkurs 3:
 • kunna självständigt genomföra en undersökning inom ämnesdidaktik med relevans för läraryrket alternativt inom tysk språk- eller litteraturvetenskap
 • kunna självständigt formulera relevanta frågeställningar och problem inom den valda inriktningen och därvid uppvisa förmåga till teoretisk och metodisk reflexion
 • kunna samla in, ordna och analysera ett empiriskt material
 • kunna söka, kritiskt bedöma, bibliografiskt sammanställa och korrekt referera till primär- och sekundärlitteratur
 • kunna på vårdad och stilistiskt adekvat tyska skriftligt presentera den genomförda undersökningen
 • kunna försvara det egna arbetet och konstruktivt opponera på andras arbeten.

Innehåll

Kursen består av följande tre delkurser:

Delkurs 1. Temakurs i tysk språkvetenskap - historiska aspekter  (7,5 hp)
I delkursen behandlas centrala texter från olika historiska epoker i syfte att belysa språkliga, politiska, teologiska och mediehistoriska utvecklingsprocesser.

Delkurs 2. Litteratur och offentlighet (7,5 hp)
I delkursen behandlas den tyska litteraturens historia med fokus på olika aspekter av litteraturens förmedling, såsom förlagsväsen, bokhandel, litteraturkritik i tidningar och andra media samt litteraturens roll inom ramen för kulturella transferprocesser.

Delkurs 3. Examensarbete (15 hp)
Delkursen ger insikter i språkvetenskapens, litteraturvetenskapens eller ämnesdidaktikens teorier och metoder samt i problemformulering inom något av dessa områden. Ett examensarbete med språkvetenskaplig, litteraturvetenskaplig eller ämnesdidaktisk inriktning redovisas i form av en uppsats om 25 sidor på vårdad tyska. Såväl innehållsmässigt som formellt ska arbetet visa prov på ökad självständighet och säkrare tillämpning av vetenskaplig metodik. Handledare utses i särskild ordning. Ämnesval görs i samråd med denne. Som avslutning ska den studerande försvara sitt examensarbete vid ett seminarium. Inom delkursen ska den studerande även opponera på en annan students framlagda examensarbete.

Undervisning

Delkurs 1.
Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier.
Delkurs 2.
Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier.
Delkurs 3. 
Undervisningen ges i form av obligatoriska seminarier och enskild handledning.

Examination

Delkurs 1.
Skriftligt och muntligt prov.

Delkurs 2.
Muntliga presentationer med skriftliga papper av sammanfattande karaktär i samband med undervisningen samt avslutande skriftlig inlämningsuppgift.

Delkurs 3.
Obligatorisk redovisning och ventilering av det egna arbetet i samband med det avslutande seminariet.
Vid betygsättningen bedöms såväl innehållet som förmågan till ett vetenskapligt arbetssätt samt den formella och språkliga gestaltningen. Hänsyn tas även till opposition och försvar.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

För erhållande av slutbetyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på delkurser om tillsammans minst 22,5 hp.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 04, 2019

Delkurs 1. Temakurs i tysk språkvetenskap - historiska aspekter

 • Hartweg, Frédéric; Wegera, Klaus-Peter Frühneuhochdeutsch : eine Einführung in die deutsche Sprache des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit

  Tübingen: Niemeyer, 1989

  2. Aufl. 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Övrig litteratur enligt anvisningar

Delkurs 2. Litteratur och offentlighet

 • Richter, Steffen Der Literaturbetrieb. Texte - Märkte - Medien. Eine Einführung.

  Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft (Germanistik kompakt). ISBN 978-3534237746, 2011

  Obligatorisk

Aktuellt material som delas ut/laddas upp i samband med undervisningen.

Referenslitteratur: