Utbildning

Kursplan för Naturkunskap för grundskolans senare år och gymnasiet (lärarfortbildning)

Natural Science for Secondary School (Continuing Education for Teachers)

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 8BL008
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: _
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG).
 • Inrättad: 2009-10-01
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 35, 2008
 • Behörighet: Pedagogisk högskoleexamen
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:


 • redogöra för fördjupade och aktuella teoretiska kunskaper inom ingående delar av biologi, fysik,
  geovetenskap och kemi

 • använda de nya teoretiska kunskaperna i sin egen undervisning kritiskt

 • granska och kommentera populärvetenskaplig litteratur och aktuell naturvetenskap förmedlat via media

Innehåll

Ny och aktuell kunskap inom sju olika temata som tar upp vetenskapsteori, miljöfrågor, klimatlära, genteknik, energi, tillämpad ekologi samt biologisk mångfald.

Undervisning

Kursen utgörs av föreläsningar, laborationer, projektarbeten, gruppvisa redovisningar/seminarier och exkursioner/fältkurser.

Examination

Skriftliga och muntliga prov om 4 hp per tema, samt ett projektarbete (2 hp) om hur delar av kursinnehållet har implementerats i kursdeltagarens egna skolundervisning

Litteratur

Gäller från: vecka 35, 2008

 • Campbell, Neil A. Biology

  8th ed. /b Neil A. Campbell ... [et al.].: San Francisco, Calif.: Benjamin Cummings ;a London :b Pearson Education [distributor], 2008

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hewitt, Paul G.; Suchocki, John; Hewitt, Leslie A. Conceptual physical science

  4th ed.: San Francisco: Pearson Addison Wesley, c2008

  Se bibliotekets söktjänst

Kopierat material