Kursplan för Keltiska språk: Skotsk-gaeliska A5

Celtic Languages: Scots Gaelic A5

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5KS192
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: _

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-12-07
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 06, 2007
 • Behörighet: Sv B/Sv2B, En B.
 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-12-07 och gäller fr.o.m. 2007-07-01.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten, förutom allmän kännedom om de keltiska språken och skotsk-gaeliskan, kunna läsa, förstå och skriva enklare skotsk-gaeliska texter. Studenten ska ha kunskap om grunderna i skotsk-gaelisk grammatik och uttal samt grundläggande kunskap om det gaeliska Skottlands historia och litteraturhistoria. Vidare ska studenten ha kännedom om centrala aspekter av den nutida gaeliskan i Skottland och Kanada (Nova Scotia).

Delkurs 1. Fonetik, grammatik, språkhistoria och texter (9 hp)
Efter avslutad delkurs ska studenten
• ha kunskap om skotsk-gaeliskans och de besläktade språkens språkhistoria
• ha grundläggande kunskap om centrala aspekter av skotsk-gaelisk grammatik
• kunna läsa och skriva elementära texter
• kunna följa elementär skotsk-gaelisk konversation
Delkurs 2. Litteraturhistoria och historia (6 hp)
Efter avslutad delkurs ska studenten
• ha elementär kunskap om Skottlands gaeliska historia
• ha grundläggande kunskap om det skotsk-gaeliska språkets litteraturhistoria
• ha kännedom om centrala aspekter av skotsk-gaelisk kultur och traditioner
• ha kännedom om dagens skotsk-gaeliska i Skottland och i Kanada (Nova Scotia)

Innehåll

Kursen består av två delkurser.

Delkurs 1. Fonetik, grammatik, språkhistoria och texter 9.0 hp

Delkurs 1, Fonetik, grammatik och språkhistoria, är en introduktion till gaeliskans ursprung, stavning och uttal såväl som till grammatiken. Elementära texter på gaeliska läses och översätts.

Delkurs 2. Litteraturhistoria och historia 6.0 hp

Delkurs 2, Litteraturhistoria och historia, behandlar det skotsk-gaeliska språkets litteraturhistoria, tar upp kulturella aspekter samt kommenterar dagens situation för skotsk-gaeliskan, inte bara i Skottland utan även i Kanada (Nova Scotia).

Undervisning

Delkurs 1. Fonetik, grammatik, språkhistoria och texter (9 hp)
Delkursen ger en systematisk introduktion till skotsk-gaeliskans lingvistiska historia, fonetik och uttal. Grundläggande aspekter av den skotsk-gaeliska grammatiken gås igenom för att möjliggöra såväl förståelse som läsning och skrivande av elementära skotska texter. Föreläsningar och/eller grupp-undervisning i fonetik och uttal samt gruppundervisning i grammatik och översättning.
Delkurs 2. Litteraturhistoria och historia (6 hp)
Delkursen behandlar centrala frågeställningar i skotsk-gaelisk litteraturhistoria från den tidigaste perioden fram till våra dagar. Fokus ligger på skotsk-gaelisk tradition och kultur, på dagens situation som minoritetsspråk i Skottland och Kanada (Nova Scotia) samt på de försök som görs i dessa länder att stödja skotsk-gaeliskan. Föreläsningar och/eller gruppundervisning.

Examination

Examinationen sker både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

För erhållande av slutbetyget väl godkänd på hela kursen gäller att studenten ska ha uppnått resultatet väl godkänd på Delkurs 1.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första provtillfället.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

Fem år eller äldre resultat på delkurser gäller normalt ej om planen för delkursen ändrats.

Om planen eller kurslitteraturen för en delkurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid två provtillfällen följande termin. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.