Utbildning

Kursplan för Fördjupningsprojekt i galenisk farmaci och biofarmaci C

Undergraduate Thesis

Det finns en senare version av kursplanen.

  • 15 högskolepoäng
  • Kurskod: 3FG550
  • Utbildningsnivå: Grundnivå
  • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Farmaci G2E
  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
  • Inrättad: 2007-03-27
  • Inrättad av: Farmaceutiska fakultetens grundutbildningskommitté
  • Gäller från: vecka 27, 2007
  • Behörighet: För studerande på Receptarieprogrammet gäller att minst 135 hp (90 poäng) inom programmet skall vara godkända, inklusive kursen Galenisk och fysikalisk farmaci, 10,5 hp (7 p). För fristående kurs krävs godkända kurser om minst 150 högskolepoäng (100 poäng) varav minst 60 högskolepoäng (40 poäng)inom farmaci inklusive grundläggande utbildning i galenisk farmaci. Annan utbildning prövas individuellt.
  • Ansvarig institution: Institutionen för farmaci

Beslut och riktlinjer

Fördjupningsprojektet kan ingå i receptarieprogrammet 120 poäng (180 högskolepoäng).
Fördjupningsprojektet kan utföras inom eller utom universitetet eller som ett samarbetsprojekt. Ämnet ska fastställas av examinator vid farmaceutiska fakulteten efter samråd med student och handledare. Före kursstart ska val av handledare och arbetets uppläggning godkännas av farmaceutiska fakultetens examinator. Studenten ska vara registrerad vid farmaceutiska fakulteten.
Utöver den obligatoriska skriftliga och muntliga redovisningen av fördjupningsprojektet kan arbetet med projektet också presenteras populärvetenskapligt genom deltagande med en poster eller ett föredrag i ett symposium som anordnas i slutet av terminen.

Ersätter och motsvarar tidigare kursen 3FG211 Fördjupningsprojekt i galenisk farmaci och biofarmaci. 1,5 hp motsvarar 1 p enligt tidigare studieordning.

Mål

Studenten ska självständigt kunna lösa en för fördjupningsprojektet formulerad problemställning genom att arbeta efter en av studenten och handledaren gemensam framtagen försöksplan.
Studenten ska efter fullgjord kurs kunna redovisa det vetenskapliga arbetet inklusive de uppnådda resultaten i såväl muntlig som skriftlig form.
Studenten ska efter avslutat projektarbete kunna söka och kritiskt värdera och bedöma information och kunskaper på vetenskaplig nivå, samt ha förmåga att självständigt lösa problem.
Studenten ska förstå aktuella vetenskapliga frågeställningar inom projektets ämnesområde samt ha ett vetenskapligt förhållningssätt till dessa frågeställningar.
Projektet skall även förmedla kontakter inom forskning, utrednings- eller utvecklingsarbete.

Innehåll

Ett självständigt arbete som genomförs under ledning av handledare i nära anslutning till pågående forsknings- eller utvecklingsprojekt.

Undervisning

Undervisning meddelas i form av individuell handledning, seminarier och litteraturstudier.

Obligatoriska moment: 1. Kursstart. 2. Skriftlig redovisning av fördjupningsprojektet samt muntlig presentation av arbetet genom deltagande i ett av institutionen allmänt utlyst seminarium samt en populärvetenskaplig sammanställning a projektet i form av te x en poster eller ett föredrag.

Examination

Det utförda arbetet redovisas muntligt inför publik samt en skriftlig rapport som har formen av en vetenskaplig uppsats.
För godkänt betyg krävs förutom godkänd uppsats (provkod) också deltagande i samtliga obligatoriska moment (provkod).

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.