Utbildning

Kursplan för Folkhälsovetenskap, avancerad nivå

Public Health, Master's Level

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 3FV156
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Folkhälsa A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G).
 • Inrättad: 2007-08-14
 • Inrättad av: Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté
 • Gäller från: vecka 27, 2007
 • Behörighet: Grundläggande högskoleutbildning om minst 120 p/180 hp inom relevant område.
 • Ansvarig institution: Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten

Förstå och redogöra för:
•centrala folkhälsoområden
•olika nivåer i folkhälsoarbete
•olika metoder och strategier i folkhälsoarbete
•hur sambandet mellan samhällsutveckling och folksjukdomar ser ut

Visa färdighet och förmåga att
•tillämpa och analysera folkhälsopolitiska mål
•självständigt identifiera målgrupper för folkhälsoarbete
•identifiera olika aktörers roll i folkhälsoarbete
•medverka i planering av folkhälsoprojekt
•tillämpa forskningsetiska principer inom folkhälsovetenskap

Innehåll

•nationellt, internationellt och historiskt folkhälsoarbete
•begrepp inom folkhälsovetenskap
•folkhälsopolitiska mål och hälsoteorier
•hälsans bestämningsfaktorer
•olika nivåer i folkhälsoarbetet: individ, grupp, organisations- och
samhällsnivå
•målgrupper för folkhälsoarbete
•olika aktörers roll i folkhälsoarbete
•strategier och forskningsmetoder inom folkhälsovetenskap
•forskningsetiska principer inom folkhälsovetenskapen

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och IT-baserad undervisning. Delar av kursen ges i samarbete med Bournemouth University, Institution of Health and Community Studies Partnership Development.

Examination

Den studerande skall uppvisa fördjupade kunskaper och insikt i folkhälsovetenskapens grunder enligt målområden beskriven ovan under mål.

För godkänd kurs krävs aktivt deltagande i seminarier, godkända inlämningsuppgifter samt godkänd hemtentamen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2007

 • Bing, Vibeke Gunnarsson, Lisa Små, få och fattiga : om barn och folkhälsa

  Lund: Studentlitteratur, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

 • Folkhälsopolitisk rapport 2005

  Stockholm: Statens folkhälsoinstitut, 2005

  Fulltext

  Se bibliotekets söktjänst

 • Schäfer Elinder, Liselotte; Faskunger, Johan Fysisk aktivitet och folkhälsa

  Stockholm: Statens folkhälsoinstitut, [2006]

  Fulltext

  Se bibliotekets söktjänst

 • Wamala, Sarah P.; Lynch, John P. Gender and social inequities in health : a public health issue

  Lund: Studentlitteratur ; b [Btj [distributör]] ; a [Stockholm : b eLib [distributör]], 2006

  FINNS ÄVEN UTGIVEN SOM BOK

  Se bibliotekets söktjänst

 • Wamala, Sarah P.; Lynch, John P. Gender and social inequities in health : a public health issue

  Lund: Studentlitteratur, 2002

  FINNS ÄVEN UTGIVEN SOM ELEKTRONISK RESURS

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kawachi, Ichiro; Wamala, Sarah P. Globalization and health

  Oxford ; a New York: Oxford University Press, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

 • Marmot, Michael Grip, Göran Statussyndromet : hur vår sociala position påverkar hälsan och livslängden

  Stockholm: Natur och kultur, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Metoder för att främja fysisk aktivitet : en systematisk litteraturöversikt : mars 2007

  Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), 2007

  Fulltext

  Se bibliotekets söktjänst

 • Mångkulturalism - kvinnor i kläm?. Okin, Susan Moller; Cohen, Joshua; al-Hibri, Azizah Y.; Jakobsson, Ulrika

  Göteborg: Daidalos, 2002 (Uddevalla,

  Se bibliotekets söktjänst

 • Orth-Gomér K och Perski A, Preventiv medicin i teori och praktik. En metodik för bättre folkhälsa.

  Lund: Studentlitteratrur, 1999

  OBS! Ny upplaga kommer inom kort.

  Se bibliotekets söktjänst

 • På väg mot en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård : Sammanfattning av utredningsunderlag, proposition, riksdagsbeslut, indikatorförslag och exempel på tillämpning

  Stockholm: Statens folkhälsoinstitut, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

 • Rose, The Strategy of Preventive Medicine

  Oxford University Press, 1993

  Se bibliotekets söktjänst

 • Svanström, Leif En introduktion till folkhälsovetenskap

  Lund: Studentlitteratur, 2002

  Se bibliotekets söktjänst