Utbildning

Kursplan för Folkhälsovetenskap, avancerad nivå

Public Health, Advanced Level

Senare revision av kursplanen finns.

Kursplan

  • 15 högskolepoäng
  • Kurskod: 3FV156
  • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
  • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Folkhälsa A1N
  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G).
  • Inrättad: 2007-08-14
  • Inrättad av: Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté
  • Gäller från: vecka 27, 2007
  • Behörighet: Grundläggande högskoleutbildning om minst 120 p/180 hp inom relevant område.
  • Ansvarig institution: Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten

Förstå och redogöra för:
•centrala folkhälsoområden
•olika nivåer i folkhälsoarbete
•olika metoder och strategier i folkhälsoarbete
•hur sambandet mellan samhällsutveckling och folksjukdomar ser ut

Visa färdighet och förmåga att
•tillämpa och analysera folkhälsopolitiska mål
•självständigt identifiera målgrupper för folkhälsoarbete
•identifiera olika aktörers roll i folkhälsoarbete
•medverka i planering av folkhälsoprojekt
•tillämpa forskningsetiska principer inom folkhälsovetenskap

Innehåll

•nationellt, internationellt och historiskt folkhälsoarbete
•begrepp inom folkhälsovetenskap
•folkhälsopolitiska mål och hälsoteorier
•hälsans bestämningsfaktorer
•olika nivåer i folkhälsoarbetet: individ, grupp, organisations- och
samhällsnivå
•målgrupper för folkhälsoarbete
•olika aktörers roll i folkhälsoarbete
•strategier och forskningsmetoder inom folkhälsovetenskap
•forskningsetiska principer inom folkhälsovetenskapen

Undervisning

Föreläsningar, semiarier och IT-baserad undervisning. Delar av kursen ges i samarbete med Bournemouth University, Institution of Health and Community Studies Partnership Development.

Examination

Den studerande skall uppvisa fördjupade kunskaper och insikt i folkhälsovetenskapens grunder enligt målområden beskriven ovan under mål.

För godkänd kurs krävs aktivt deltagande i seminarier, godkända inlämningsuppgifter samt godkänd hemtentamen.

Litteratur

Gäller från: vecka 27, 2007