Utbildning

Kursplan för Vetenskapsteori för samhällsvetare

Scientific Theory for Social Scientists

Kursplan

Beslut och riktlinjer

Denna kurs är en obligatorisk färdighetskurs inom masterprogrammet i samhällsvetenskap.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten;


 • kunna diskutera och redogöra för kunskapsteoretiska problem i relation till samhällsvetenskaplig begreppsbildning och metodologi.

 • kunna översiktligt redogöra för den vetenskapsteoretiska idétraditionen inom samhällsvetenskapen.

 • kunna gör en kritisk analys av olika huvudområdens vetenskapsteoretiska grundförutsättningar.

Innehåll

Kursen syftar till att ge en grundläggande orientering i kunskaps- och vetenskapsteori. Föreläsningarna är tänkta att ge en djupare förståelse av kunskapsteoretiska frågor och problem som är fundamentala för modern samhällsvetenskaplig begreppsbildning och metodkonstruktion Kursen avser att, på basis av denna förståelse, ge studenterna förutsättningar för att kunna diskutera och kommunicera över ämnesgränser och vetenskapstraditioner.

Till seminarierna läses klassiska och nutida originaltexter ifrån olika teoretiska traditioner, såsom t.ex. positivism, kritisk rationalism, fenomenologi, hermeneutik, poststrukturalism, feminism och social konstruktivism. Med denna bakgrund ges de studerande tillfälle att systematiskt reflektera över det egna forskningsfältet i ett större filosofiskt, historiskt och vetenskapsteoretiskt sammanhang. Med texterna som underlag diskuteras frågor av typen: Vad är ett vetenskapligt faktum? Vad avses med begrepp som kunskap och objektivitet? Hur ser förhållandet mellan vetenskap och värderingar ut inom samhällsvetenskapen? Vari består samhällsvetenskapernas eventuella egenart?

Undervisning

Undervisningen kan bestå av föreläsningar, lektionsundervisning, gruppövningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och aktivt seminariedeltagande. Graderade betyg ges på kursen.

Litteratur

Litteraturlistor

Gäller från: vecka 32, 2016

 • Butler, Judith Subjects of Sex/Gender/Desire

  Ingår i:

  Butler, Judith Gender trouble [Elektronisk resurs] : feminism and the subversion of identity

  New York: Routledge, 1999.

  http://libris.kb.se/bib/10249958

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Chalmers, Alan F. What is this thing called science?

  4. ed.: Maidenhead: Open University Press/McGraw-Hill Education, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Daston, Lorraine; Galison, Peter The Image of Objectivity

  Ingår i:

  Representations [Elektronisk resurs].

  Berkeley, CA: University of California Press,

  http://www.jstor.org/stable/2928741?seq=1#page_scan_tab_contents

  (1992) nr. 40

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Descartes, René; Moriarty, Mike. Meditations on first philosophy [Elektronisk resurs] : with selections from the Objections and replies

  Oxford: Oxford University Press, 2008.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Durkheim, ©œmile; Lukes, Steven.; Halls, W. D. The rules of sociological method : and selected texts on sociology and its method

  Free Press trade paperback ed.: New York: Free Press, 2014.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Marx, Karl; Engels, Friedrich; Arthur, C. J. The German ideology. [Elektronisk resurs] : Part one

  London: Electric Book Co., c2001.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Schuetz, Alfred Common-Sense and Scientific Interpretation of Human Action

  Ingår i:

  Philosophy and phenomenological research : a quarterly journal

  http://www.jstor.org/stable/2104013

  vol. 14 (1953) nr. 1

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Taylor, Charles Interpretation and the Sciences of Man

  Ingår i:

  Review of Metaphysics [Elektronisk resurs]

  Philosophy Education Society,

  vol. 25 (1971) nr. 1 s. 3-51

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ytterligare litteratur i kompendium enligt lärarens anvisningar