Kursplan för Arameisk/syrisk historia

The History of the Arameans/Syrians

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SY121
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Semitiska språk G1N

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-11-08
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 36, 2007
 • Behörighet: Sv B/Sv2 B och En B eller lägst C-språk B/steg 3
 • Ansvarig institution: Institutionen för lingvistik och filologi

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-11-08 och gäller från 2007-07-01.

Mål

Kursens syfte är att ge en orientering araméernas historia mot en bakgrund av Främre Orientens äldre kulturer, det syriska språkområdets historia, litteraturhistoria, kulturella och religiösa förhållanden.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

redogöra för grunddragen i araméernas äldre historia

redogöra för grunddragen i den syriska kyrkans historia

Innehåll

En orientering araméernas historia mot en bakgrund av Främre Orientens äldre kulturer, det syriska språkområdets historia, litteraturhistoria, kulturella och religiösa förhållanden.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Studenterna visar resultaten av sitt lärande genom en kombination av examinerande moment. Dessa moment kan vara muntliga eller skriftliga. De kan äga rum vid schemalagd tid och plats (t.ex. inom ramen för ordinarie undervisning), eller vara sådana som studenten utför på egen hand. Föreskrifter om detta föreligger vid kurstillfällets början.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Kurslitteratur:

Moment 1: Araméernas forntida (förkristna) historia:
Den dolda pärlan: Den Syrisk-ortodoxa kyrkan och dess forntida arameiska kulturarv, volym 1: Det forntida arameiska kulturarvet, av Sebastian P. Brock med hjälp av David G.K. Taylor, [Rom]: Trans World Film, 2001, pp. 61-160; [= kap. 4-7]:
[4. De arameiska kungarikena (61-91); 5. Religion och kultur (93-96); 6. Arameiskan som Akemenidiska rikets officiella språk (97-124); 7. Följderna av Alexanders erövringar: arameiskan under den hellenistiska perioden (125-160)];

Moment 2: Syrianerna under den kristna epoken:
Martling, Carl Henrik, Gud i Orienten: De orientaliska kyrkornas framväxt och egenart, andra omarbetade upplagan, Skellefteå: Artos bokförlag, 2000, pp. 16-42; 73-125; 193-199; [= kap. / chap. 1: b-c; 2: a, c-d; exkurs 1];
[1b: Från Konstantinopel till Efesos (16-21); 1c: Från Efesos till Chalcedon (22-32); 2a: de antiokenska kyrkorna: Det gemensamma ursprunget (34-42); 2c: Syrisk-ortodoxa kyrkan (73-91); 2d: Österns katolsk-apostolska kyrka (92-125); Exkurs 1: Orientaliska uniatkyrkor (193-199)];
eller:
Den dolda pärlan: Den Syrisk-ortodoxa kyrkan och dess forntida arameiska kulturarv, volym I1: Arvtagarna av det forntida arameiska arvet, [av] Ewa Balicka-Witakowski, Sebastian P. Brock, David G.K. Taylor, Witold Witakowski, [Rom]: Trans World Film, 2001, pp. 103-208; [= kap. / chap. 5-6];
[5. Den syriska kristna traditionen (103-166); 6. Den syriska kristendomens spridning (167-208)];
Segal, J.B., Edessa, ‘the Blessed City’, Oxford: The Clarendon Press, 1970;
[II: Edessa under the kings: Historical survey, Social and administrative structure (9-23); Jewish Community, Religion (41-61); III: The blessing of Jesus and the triumph of Christianity: Bishop Rabbula, Sectarian strife, Expulsion of the Dyophysites, Ed a Monophysite centre, Jewish Community, Pagans, Christian pilgrims (91-109); IV: Life at Edessa A.D. 240-639: Historical survey, Strategic importance, Ed. as a military base, Civil admin., jurisdiction of bishops and clergy (110-137); V: The last five centuries A.D. 639-1146: Hist. survey, Christian disabilities (192-202); Byzantines, Crusaders, Wars, Christain community, Zangi captures Ed., Under Turkish rule, The disaster of 1146 (216-254)];
Witakowski, W., ‘Den syrisk-ortodoxa kyrkans historia i huvuddrag’, [i:] Jag behöver rötter och vingar: om assyrisk/syriansk identitet i Sverige, G. Gunner och S. Halvardson, red., (Studia Theologica Holmiensia 11), Skellefteå: Artos och Norma bokförlag, 2005, pp. 57-75;.

Litteratur i översättning:
Efraim Syrern: Hymnerna om paradiset, översatta med inledning och kommentar av S. Hidal Skellefteå: Artos 1985 (eng. Ephrem, Hymns on Paradise, intr. and transl. by S. Brock, New York: St. Vladimir’s Seminary Press 1990.
Pseudo-Dionysius of Tel-Mahre,Chronicle (known also as the Chronicle of Zuqnin) part III, transl. with notes and intr. by W. Witakowski, Liverpool: Liverpool Univ Press 1996

Referenslitteratur:
Wright, W., A Short History of Syriac Literature, London 1894 (nytr. Amsterdam 1966).
Kronholm, T., ”Paradiset hos Ephraem Syrus ” i Religion och Bibel, 37/1978, sid. 44-54

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.