Utbildning

Kursplan för Marinbiologi

Marine Biology

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 1BG217
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Biologi G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), 3, 4, 5
 • Inrättad: 2009-03-12
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 31, 2009
 • Behörighet: Biologi, 53 p/80 hp motsvarande basblocket i biologi inom Kandidatprogrammet i biologi.
 • Ansvarig institution: Institutionen för biologisk grundutbildning

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna


 • identifiera och namnge vanliga makroskopiska arter från Svenska vatten

 • redogöra för särdragen hos de större organismgrupperna och klassificera marina organismer till grupp

 • välja och använda litteratur för att identifiera marina organismer

 • beskriva och karaktärisera olika marina biotoper

 • diskutera taxonomiska grunder och tillämpa dessa inom ramen för marina inventeringar

 • välja lämpliga insamlingstekniker, genomföra och presentera marina inventeringar i rapportform

Innehåll

Kursen omfattar studier av marina organismgrupper och miljöer, med tonvikten på systematisk och morfologisk mångfald. Den har en stor praktisk del som fokuserar på Svenska västkusten, även om den teoretiska delen inte har någon geografisk begränsning. Kursen har följande komponenter:


 • Baskunskaper för inventeringar; grundläggande taxonomi, bestämningsmetodik och bestämningslitteratur, referenssamlingar

 • Marin inventeringsmetodik; tekniker för insamling och kvantifiering av organismsamhällets sammansättning och numerär i olika marina miljöer, kvantifiering av biologisk mångfald, potential för hållbart utnyttjande av marina bioresurser

 • Marina miljöer; presentation av olika marina biotoper (t. ex. grunda/djupa hårda/mjuka bottnar, korallrev, pelagial, interstitiella miljöer, "hydrothermal vents") och deras sammansättning av organismsamhällen. Speciellt kommer biotoper vid Svenska västkusten att studeras.

 • Marina organismgrupper; systematik och byggnad hos främst djur, men även marina växter, makroalger, eukaryota mikrober, arkeér och bakterier, olika anpassningar till marina miljöer, potential som möjlig bioresurs. Speciellt kommer organismer vid Svenska västkusten att studeras och identifieras

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, praktiska övningar och laborationer, datorövningar, litteraturuppgifter och fältstudier. I anslutning till dessa kommer studiebesök att läggas in. Kursen omfattar även ett projektarbete. En stor del av kursen genomförs vid en marin fältstation.

Examination

Teoridelen avslutas med ett skriftligt prov (6 hp). Praktikdelen (5 hp) har obligatorisk närvaro med muntliga eller skriftliga redovisningar samt examineras med duggor. Projektarbetet (4 hp) redovisas muntligt och i en skriftlig rapport.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 31, 2009

 • Levinton, Jeffrey S. Marine biology : function, biodiversity, ecology

  3rd ed.: New York: Oxford University Press, 2009

  Se bibliotekets söktjänst