Kursplan för Allmänt utbildningsområde I

General Educational Studies I

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 4DI015
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Didaktik G1N, Utbildningsvetenskap G1N, Pedagogik G1N

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-02-13
 • Inrättad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2008-09-17
 • Reviderad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 01, 2009
 • Behörighet: Sv B/Sv2 B, En A
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Lärarprogrammet. Kursplanen gäller från och med vårterminen 2009.

Kursansvarig institution: Institutionen för didaktik

Mål

Efter genomgången kurs förväntas de studerande kunna:
• förstå, redogöra för och konkretisera de grundläggande kunskaper och färdigheter läraren behöver för att förverkliga förskolans och skolans mål samt för att medverka i utvecklingen av förskolans och skolans verksamhet.
• belysa hur lärarens arbete och förskolans/skolans verksamhet kan problematiseras utifrån begrepp som genus, etnicitet, social klass, mångfald och hållbar utveckling.
• aktivt söka forskningsbaserad kunskap samt förklara och motivera innebörden av att läraren har ett vetenskapligt förhållningssätt till sitt arbete.
• identifiera grundläggande villkor som inramar och strukturerar barns och ungdomars lärande och ge exempel på hur dessa återverkar på vardagslivets erbjudanden i exempelvis familjen, på fritiden och i skolan.
• definiera och ge exempel på vad lärande, kommunikation och kommunikativ utveckling innebär och betyder för lärprocessen
• förklara relevansen av gruppdynamik, lagarbete och sociala relationer för lärarens ledarskap och yrkespraktik i förskola eller skola
• visa omsorg om det svenska språket i tal och skrift och använda informationsteknik för sitt eget lärande.

Kursen består av fyra delkurser med följande förväntade studieresultat:

Förskolans och skolans samhällsuppdrag, 7,5 hp
Efter genomgången kurs förväntas de studerande kunna:
• analysera och tillämpa värdegrundsbegreppet i gällande läroplaner
• översiktligt beskriva den svenska förskolans och skolans utveckling i ett demokratiskt samhälle
• översiktligt beskriva relationen mellan kunskapssyn och pedagogisk verksamhet i relation till professionen
• i relation till utbildning redogöra för innebörden av hållbar utveckling
• i relation till utbildning diskutera relationen mellan globala och lokala förhållanden när det gäller t.ex. ekologiska livsbetingelser, resurstillgångar och resursanvändning
• visa kunskap om betydelsen av genus- och jämställdhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten i förskola och skola
• diskutera förskolans och skolans uppgift att utveckla respekt och aktning för varje människa oavsett bakgrund
• beskriva och konkretisera ett interkulturellt förhållningssätt till lärande och undervisning
• diskutera möjligheten för varje barns och ungdoms tillgång till information och kunskap på lika villkor.

Lärande och kommunikation, 7,5 hp
Efter genomgången kurs förväntas de studerande kunna:
• redogöra för några olika teorier om lärande
• diskutera några relationer mellan lärande, kunskap, kommunikation och undervisning
• reflektera över egen och andras kommunikation inom ramen för förskolans och skolans verksamhet
• genomföra samtal som arbetsredskap med fokus på det aktiva lyssnandet
• reflektera över innebörden av olika uttryckssätts betydelse i undervisningsprocesser
• aktivt bidra i seminariediskussioner
• genomföra kortare egna presentationer och ge respektfull återkoppling på andras presentationer.

Ledarskap och grupprocesser, 7,5 hp
Efter genomgången kurs förväntas de studerande kunna:
• redogöra för dynamiken i en barngrupp eller en skolklass i termer av mål, normer, roller och faser i gruppers utveckling
• redogöra för teorier om lärares ledarskap i barngrupp eller skolklass
• reflektera över egna ledarerfarenheter och eget agerande i olika typer av grupper (självkännedom)
• redogöra för vad en social konflikt är och för olika sätt att hantera konflikter
• diskutera principer för att förebygga och åtgärda mobbning och annan kränkande behandling i förskola och skola
• diskutera förutsättningarna för väl fungerande arbetslag i förskola och skola
• översiktligt redogöra för vad en etnografisk studie är och själv samla in och analysera enstaka etnografiska fältnotiser.

Barn och ungdomar i samhället, 7,5 hp
Efter genomgången kurs förväntas de studerande kunna:
• översiktligt beskriva barndoms- och ungdomstiden i ett historiskt-kulturellt perspektiv
• redogöra för grundläggande socio-materiella och diskursiva strukturerande villkor för barn/ungdomar i dagens svenska samhälle
• använda begreppen genus, social klass och etnicitet i analyser av hur barns/ungdomars vardagsliv struktureras
• reflektera över olika implikationer av samspelet mellan samhälleliga villkor och formeringen av barns/ungdomars skilda livskarriärer
• reflektera över olika implikationer av samspelet mellan samhälleliga villkor och samhällelig kulturreproduktion

Innehåll

De verksamhetsförlagda studierna omfattar 3 hp, är förlagda till förskola eller skola och integrerade i två av delkurserna.

Kursen består av fyra delkurser om vardera 7,5 hp med följande innehåll:
Förskolans och skolans samhällsuppdrag, 7,5 hp
• Värdegrunden i läroplanerna för förskola, grundskola och gymnasium
• Samhällsuppdraget och lärarprofessionen i ett historiskt perspektiv
• Hållbar utveckling, jämlikhet, mångfald och social rättvisa som bärande principer i svenskt skolväsende

Lärande och kommunikation, 7,5 hp
De verksamhetsförlagda studierna omfattar 1,5 hp, är förlagda till förskola eller skola och integrerade i kursens innehåll.

• Lärande, kunskap och kommunikation
• Berättande och presentationsmetodik
• Samtal och samtalsmetodik

Ledarskap och grupprocesser, 7,5 hp
De verksamhetsförlagda studierna omfattar 1,5 hp, är förlagda till förskola eller skola och integrerade i kursens innehåll.

• Social dynamik i grupper och arbetslag
• Ledarskap och ledarstilar i barngrupper och klassrum
• Hantering av sociala konflikter, inklusive mobbning
• Insamling och bearbetning av etnografiska fältnotiser

Barn och ungdomar i samhället, 7,5 hp
• Barns och ungas samhälleliga villkor förr och nu med fokus på genus, social klass och etnicitet
• Vardagens erbjudanden med fokus på familj, fritid, marknad och medier
• Livskarriär och kulturreproduktion/-produktion

Undervisning

Kursen genomförs i samverkan med förskolans/skolans lärarutbildare. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, arbete i arbetslag, självständiga uppgifter och verksamhetsförlagda studier. Ordningsföljden mellan delkurserna varierar för studerandegrupperna.

Om kursen ges som distansutbildning genomförs den i form av föreläsningar, kontinuerlig handledning, självständiga uppgifter, grupparbeten och seminarier.

Examination

Examinationen sker genom bedömning av muntliga och skriftliga tentamina som utförs under de olika delkurserna. För godkänt betyg krävs fullgjorda uppgifter.

Examinationen på verksamhetsförlagd del av kursen sker dels genom att de studerande examineras i relation till delkursens mål av universitetets lärarutbildare efter samråd med ansvarig/a kommunal/a lärarutbildare, dels genom bedömning av dokumentation av verksamhetsförlagd utbildning.

Studerande som underkänts i den verksamhetsförlagda delen av kursen erbjuds ännu en möjlighet till sådan. Om synnerliga skäl föreligger kan Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden efter anhållan bevilja den studerande ytterligare ett sådant tillfälle.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 04, 2010

4DI015 ALLMÄNT UTBILDNINGSOMRÅDE I.

Delkurs: Förskolans och skolans samhällsuppdrag, 7,5 hp - Gäller från och med vt 2010

 • Forssell, Anna Boken om pedagogerna

  5., [rev. och utök.] uppl.: Stockholm: Liber, 2005

  Ingrid Carlgren (2005): Vad har hänt med läraryrket?. 28 s. Ulf P Lundgren (2005): Den politiska styrningen av skolan. 32 s.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Broady, Donald Den dolda läroplanen.

  Stockholm: KRUT, 1998

  Särtryck ur KRUT nr 16/1980. 52 s. Ingår i kompendier som köpes till självkostnadspris

  Se bibliotekets söktjänst

 • Säfström, Carl-Anders Den mångtydiga skolan : utbildning i det postmoderna samhället

  Lund: Studentlitteratur, 2006

  Niclas Månsson (2006). Romers möte med den svenska skolan. S. 111-130. 19 s.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ekman, Joakim; Todosijevic, Sladjana Unga demokrater : en översikt av den aktuella forskningen om ungdomar, politik och skolans demokrativärden

  Stockholm: Myndigheten för skolutveckling, 2003

  Fulltext

  Sid 1-42. 41 s.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Grundskolan : kursplaner och betygskriterier.

  1. uppl.: Stockholm: Statens skolverk, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gustavsson, Bernt; Wahlström, Ninne Vetandet, kunnandet och klokheten. : Tre former av kunskap och hur dessa framträder i gymnasieskolans kursplaner

  Rapport Skolverket 2004. 44 s. Rapporten finns att hämta på www.skolverket.se

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bergstedt, Bosse; Lorentz, Hans Interkulturella perspektiv : pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer

  Lund: Studentlitteratur, 2006

  s 9-39.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Liedman, Sven-Eric Att se sig själv i andra : om solidaritet

  [Ny utg.]: Stockholm: Bonnier, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lif, Jan; Radovic, Susanna Allt du behöver veta innan du börjar arbeta med jämställdhet i skolan

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

 • Läroplan för de frivilliga skolformerna. Lpf94.

  Skolverket/Fritzes:

  Se bibliotekets söktjänst

 • Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet : Lpo 94, anpassad till att också omfatta förskoleklassen och fritidshemmet

  Stockholm: Utbildningsdepartementet, 1998

  SKOLFS 1994:1

  Se bibliotekets söktjänst

 • Läroplan för förskolan : Lpfö 98.

  Stockholm: Utbildningsdepartementet, 1998

  SKOLFS 1998:16

  Se bibliotekets söktjänst

 • Miljödidaktik : naturen, skolan och demokratin. Sandell, Klas; Öhman, Johan; Östman, Leif; Lindman, Margareta

  Lund: Studentlitteratur, 2003 (Lund,

  Östman, Leif & Öhman, Johan (2002): Inledning. S. 9-14, 6 s. Östman, Leif & Öhman, Johan (2002): Miljöproblem som värdefråga. S. 87-107, 20 s. Östman, Leif & Öhman, Johan (2002): Miljöundervisningens traditioner. S. 129-143. 14 s.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Molander, Bengt Praktiska och teoretiska kunskapstraditioner

  Ingår i:

  Utbildning och demokrati : Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik

  (1997) s. 7-18

  11 s. Ingår i kompendier som köpes till självkostnadspris

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sahlström, Jenny En utmaning för heteronormen : Lärares kunskapsbehov och ansvar inom områdena sexuell läggning och homofobi

  Stockholm: Under ytan, 2006

  Rapporten finns publicerad på projektets hemsida: http://app.rfsl.se/apa/37/public_files/UY_En _utmaning_ for_heteronormen.pdf

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sveriges nationella minoriteter : att gestalta ett ursprung i barnomsorg och skola : referensmaterial

  Stockholm: Statens skolverk : Fritze [distributör], [2003]

  Fulltext

  60 s.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Vallberg Roth, Ann-Christine Läroplaner för de yngre barnen. : Utveckling från 1880-talets mitt till idag.

  Ingår i:

  Pedagogisk forskning i Sverige

  (2001) s. 241-269

  www.ped.gu.se/pedfo

  Se bibliotekets söktjänst

Läroplanerna finns även på: http://www.skolverket.se/sb/d/468

 • Zackari, Gunilla; Modigh, Fredrik; Stalfelt, Pernilla Värdegrundsboken : om samtal för demokrati i skolan

  Stockholm: Värdegrundsprojektet, Utbildningsdep., Regeringskansliet, 2000

  Fulltext

  Värdegrundsboken finns även på Skolverkets hemsida: www.skolverket.se

  Se bibliotekets söktjänst

Välj EN av följande böcker:

 • Bozarslan, Aycan Möte med mångfald : förskolan som arena för integration

  1. uppl.: Hässelby: Runa, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

 • Alsterdal, Lotte Rapporter från ett skolgolv : tio lärare om dilemman och glädjeämnen i skolan

  1. uppl.: Stockholm: Arbetslivsinstitutet, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

Totalt ca 1000 sidor

Delkurs: Lärande och kommunikation, 7,5 hp - Gäller från och med vt 2010. Fastställd 2009-12-16

 • Berg, Bettina Genuspraktika för lärare

  Stockholm: Lärarförb., 2000

  Fulltext

  Se bibliotekets söktjänst

 • Forssell, Anna Boken om pedagogerna

  5., [rev. och utök.] uppl.: Stockholm: Liber, 2005

  Del 1 och 2. S 7-256. 250 s.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Den individuella utvecklingsplanen : med skriftliga omdömen : allmänna råd och kommentarer

  [Ny utg.]: Stockholm: Skolverket :b Fritze [distributör], 2008

  Se bibliotekets söktjänst

 • Säfström, Carl-Anders Den mångtydiga skolan : utbildning i det postmoderna samhället

  Lund: Studentlitteratur, 2006

  Anneli Frelin: Perspektiv på professionalitet, S. 171-188. 18 s.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hägg, Kerstin; Kuoppa, Svea Maria Professionell vägledning : med samtal som redskap

  2., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

 • Jonsson, Rickard Blattesvenska, standardsvenska och obegripligt språk : Om språk, makt och gränsdragningar

  Ingår i:

  Ellvin, Madeleine; Holmbom, Lena Ungdomskulturer - äger eller suger? : möjliga möten inom svenskämnet

  Stockholm: Svensklärarföreningen :b Natur och kultur [distributör], 2008

  S. 27-37, 11 s.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nordestam, Ulla; Ulveson, Eva; Åsén, Gunnar Individuella utvecklingsplaner i förskolan

  Stockholm: Skolverket, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nygren, Else I huvudet på Nintendo-generationen - om datorspel och Internet : Kunskap, inlärning och olika sätt att tänka

  Ingår i:

  Ellvin, Madeleine; Holmbom, Lena Ungdomskulturer - äger eller suger? : möjliga möten inom svenskämnet

  Stockholm: Svensklärarföreningen :b Natur och kultur [distributör], 2008

  S. 135-147, 13 s.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Prage, Synnöve; Svedner, Per Olov Tala - samtala - lära : om lärares och elevers tal i undervisningen : en handledning.

  1. uppl.: Uppsala: Kunskapsföretaget, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sandström Madsén, Ingegärd Samtala, läsa och skriva för att lära : i ett utvecklingsperspektiv från förskola till högskola

  Kristianstad: Kristianstad University Press, 2007

  Del 1, kap 1-8. 55 s.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Säljö, Roger, Lärande i praktiken : ett sociokulturellt perspektiv

  Stockholm: Prisma, 2000

  Teoretiska perspektiv på mänskligt lärande och utveckling. S. 47-73. 27 s.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ärnström, Ulf Varför? : en bok om berättelser i undervisning

  2., omarb. uppl.: Lund: BTJ förlag, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

Artiklar ca 100 s., enligt lärares anvisningar

Totalt ca 1000 sidor

Delkurs: Ledarskap och grupprocesser, 7,5 hp - Gäller från och med ht 2009

 • Frelin, Anneli Professionell närhet och distans : en dimension av lärares arbete ur ett genusperspektiv

  Pedagogiska Magasinet, 2008

  Antologin "Läraren i blickpunkten - olika perspektiv på lärares liv och arbete". Redaktörer Carola Aili och Ulf Blossing. Beräknas utkomma september 2008

  Se bibliotekets söktjänst

 • Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna : Lpo 94 : Lpf 94.

  Stockholm: Utbildningsdepartementet, 1994

  Fulltext

  Se bibliotekets söktjänst

 • Läroplaner för förskolan Lpfö 98, det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94), de frivilliga skolformerna LPF94.

  Stockholm: Lärarförb., 2001

  Se bibliotekets söktjänst

 • Läroplan för förskolan : Lpfö 98.

  Stockholm: Utbildningsdepartementet, 1998

  SKOLFS 1998:16

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kullberg, Birgitta Etnografi i klassrummet.

  2., [rev.]uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2004

  s 91-185, 195-230. 129 s.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Stensaasen, Svein; Sletta, Olav Grupprocesser : om inlärning och samarbete i grupper.

  2. utg.: Stockholm: Natur och kultur, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

Tema: Ledarskap

Välj en av följande:

 • Bartholdsson, Åsa Den vänliga maktutövningens regim : om normalitet och makt i skolan

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

 • Eisele, Per Att använda arbetsgrupper effektivt : verktyg för utveckling av lag

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

 • Fibaek Laursen, Per; Järvå, Håkan Den autentiska läraren : bli en bra och effektiv undervisare - om du vill.

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gotvassli, Kjell-Åge; Lindelöf, Inger En kompetent förskolepersonal : om personal- och kompetensutveckling i förskolan.

  Lund: Studentlitteratur, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lahdenperä, Pirjo Interkulturellt ledarskap : förändring i mångfald

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

 • Maltén, Arne Det pedagogiska ledarskapet.

  Lund: Studentlitteratur, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • Møller, Jorunn; Önnerfält, Birgitta Ledaridentiteter i skolan : positionering, förhandlingar och tillhörighet

  Lund: Studentlitteratur, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sjödin, Lars Ledarskapets 4:e dimension : att leda från tanke till handling med känsla.

  Stockholm: SISU idrottsböcker, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

 • Stensmo, Christer Ledarskap i klassrummet.

  Lund: Studentlitteratur, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

 • Stensmo, Christer Ledarstilar i klassrummet.

  Lund: Studentlitteratur, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

Tema: Mobbning, konflikthantering.

 • Olikas lika värde : om arbetet mot mobbning och kränkande behandling.

  Stockholm: Myndigheten för skolutveckling, 2003

  www.skolutveckling.se

  Se bibliotekets söktjänst

 • Skolverket, Nya likabehandlingslagen. Trygghet, respekt och ansvar : stödmaterial och vägledning för ett arbete mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever

  Stockholm: 2006

  Ny upplaga 2008 under tryckning

  Se bibliotekets söktjänst

 • Thors, Christina; Bäckström, Claes Utstött : en bok om mobbning

  Stockholm: Lärarförbundets förlag, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

Litteratur, ca 250 sidor enligt lärares anvisningar.

Totalt ca 1000 sidor.

Delkurs: Barn och ungdomar i samhället, 7,5 hp - Gäller från och med ht 2009

Inom problemområdet genus, ca 215 sidor.

 • Hirdman, Yvonne Genussystemet : Reflexioner kring kvinnors sociala underordning

  Ingår i: Kvinnovetenskaplig tidskrift, Stockholm, 0348-8365; (1988):3, s. 49-63.

  Se bibliotekets söktjänst

Samt en av följande - ca 200 sidor - enligt lärarens anvisningar.

 • Ambjörnsson, Fanny I en klass för sig : genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer.

  Stockholm: Ordfront,

  Se bibliotekets söktjänst

 • Davies, Bronwyn Frogs and snails and feminist tales : preschool children and gender

  Sydney: Allen & Unwin, 1989

  Se bibliotekets söktjänst

 • Fundberg, Jesper Kom igen, gubbar! : om pojkfotboll och maskuliniteter

  Stockholm: Carlsson, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

Inom problemområdet social klass, ca 100 sidor.

 • Ahrne, Göran; Ekerwald, Hedvig; Leiulfsrud, Håkon Klassamhällets förändring

  4., utvidgade uppl.: Lund: Arkiv, 1995

  Se bibliotekets söktjänst

Ytterligare litteratur fördjupningslitteratur inom valt/tilldelat tema väljes i samråd med läraren

Totalt ca 1000 sidor.

Versioner av litteraturlistan