Kursplan för Estetik A: Estetikens grunder

Aesthetics A

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5ES009
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Estetik G1N

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-23
 • Inrättad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2009-10-08
 • Reviderad av: Filosofiska institutionens styrelse
 • Gäller från: vecka 24, 2010
 • Behörighet: Hi A, Sh A (områdesbehörighet 1)
 • Ansvarig institution: Filosofiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Ansvarig institution är Filosofiska institutionen.

Mål

Kursens syfte som helhet är att dels tematiskt belysa estetikens idéhistoria från antiken till nutid, dels att presentera betydelsefulla riktningar och frågeställningar i den estetiska diskussionen och även olika försök att utvidga och/eller underminera estetikens traditionella gränser.
Efter genomgången kurs förväntas den studerande ha grundläggande kunskaper i estetikens historia och förmåga att orientera sig i dagens teoretiska diskussioner och debatter.

Innehåll

Kursen består av fyra delar:
När är det konst?, 7,5 hp
Estetik från Platon till Nietzsche, 7 ,5 hp
1900-talets estetik, 7,5 hp
Kulturens estetisering, 7,5 hp

När är konst? 7.5 hp

I kursen studeras det moderna konstsystemets uppkomst och förvandling, samt konstbegreppets historiska transformationer och nutida svar på frågan: Vad är konst? Grundläggande konstfilosofiska och konstteoretiska frågor diskuteras i deras historiska och samtida kontext.

Estetik från Platon till Nietzsche 7.5 hp

I kursen diskuteras centrala frågeställningar inom estetik och konstfilosofi belysta med hjälp av klassiska filosofiska och konstteoretiska texter. Teman som behandlas i kursen: Konst och verklighet; Smak och värde; Det sköna och det sublima; Konstnärligt skapande: geni och originalitet.

1900-talets estetik 7.5 hp

I kursen diskuteras förändringarna av 1900-tals konstscen i vid mening och den konstfilosofi och estetik som utvecklats i nära anslutning till modernistiska och postmodernistiska strömningar. Förändringar i litteraturens, bildkonstens, arkitekturens, musikens och filmens teori och praktik behandlas.

Kulturens estetisering 7.5 hp

Kursens tema utgörs av aktuella teorier och diskussioner om estetikens utvidgning och olika former av estetiseringsprocesser i det kulturella fältet. Vardagslivets estetik liksom miljöestetik och förhållandet mellan konst, design och nya medier uppmärksammas.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kunskapskontrollen sker genom skriftliga eller muntliga prov.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 25, 2010

När är det konst?

Dessutom ett kompendium som tillhandahålles genom institutionen och kompletterande litteratur som fastställes av betygsättande lärare.

Estetik från Platon till Nietzsche

 • Beardsley, Monroe C. Aesthetics from classical Greece to the present : a short history

  Paperback ed.: Alabama: Univ. of Alabama Press, 1975

  Se bibliotekets söktjänst

 • Jonsson, Inge Idéer och teorier om ordens konst : från Platon till strukturalismen

  2., revid. uppl.: Lund: LiberLäromedel, 1978

  Se bibliotekets söktjänst

Dessutom ett kompendium som tillhandahålles genom institutionen och kompletterande litteratur som fastställes av betygsättande lärare.

1900-talets estetik

Dessutom ett kompendium som tillhandahålles genom institutionen och kompletterande litteratur som fastställes av betygsättande lärare.

Kulturens estetisering

Aktuell litteratur fastställes av betygsättande lärare och tillhandahålles genom institutionen.