Kursplan för Livsfilosofi och det moderna samhället

Life's Philosophy and Modernity

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 1MV007
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Hållbar utveckling G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2007-03-15
 • Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2010-04-28
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 03, 2011
 • Behörighet: Universitetsstudier 60 hp
 • Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:


 • analysera och anlägga ett personligt förhållningssätt till den livsfilosofiska dimensionen av hållbarhetsproblematiken;

 • kritiskt förhålla sig till olika uppfattningar om det goda livet och det goda samhället i olika historiska epoker, skilda kulturer och religioner;

 • analysera och reflexivt förhålla sig till kopplingar mellan teori, praktik och livserfarenhet ur ett livsfilosofiskt perspektiv;

 • reflektera över och kritiskt diskutera sin egen livsfilosofiska värdegrund och livsstil.

Innehåll

Livsfilosofins betydelse för miljö- och utvecklingsproblematiken. Uppfattningar om det goda livet i olika historiska epoker och skilda kulturer och religioner. Det moderna samhällets värdegrunder. Människans natur, behov och moral utifrån olika perspektiv. Forskning och teorier om lycka, livsstilar och existentiella grundsyner, reflektioner och egna erfarenheter. Visioner av det goda samhället.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner. Föreläsningarna ges av gästföreläsare från olika akademiska discipliner och andra med relevanta livsfilosofiska erfarenheter. Stort utrymme ges till aktivt studentdeltagande och självreflektion.

Examination

Studenterna examineras genom skrivuppgifter, projektarbeten och aktivt deltagande vid seminarier.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 14, 2011

 • Artikelkompendium

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Naess, Arne; Haukeland, Per Ingvar Karlsson, Mona C. Livsfilosofi : ett personligt bidrag om känslor och förnuft

  [Ny utg.]: Stockholm: Natur och kultur, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Björk, Nina Lyckliga i alla sina dagar : om pengars och människors värde

  Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk